Integrale Uitgangspuntennotitie (IUN) vastgesteld


Het eerste product dat opgeleverd is in de verkenningsfase van de dijkverbetering is de integrale uitgangspunten notitie (IUN). Het doel van deze notitie is iedereen die betrokken is bij het project op hetzelfde kennisniveau te brengen en om overeenstemming te hebben over de uitgangspunten voor het ontwerpproces.

In de notitie is een beschrijving gegeven van de huidige situatie, de doelstellingen, ambities en opgave. En daarnaast is een overzicht gegeven van de uitgangspunten, de stappen die in de verkenningsfase doorlopen worden om tot een voorkeursalternatief te komen en het afweegkader dat gebruikt gaat worden om keuzes te maken.

Voor de totstandkoming van het document is alle beschikbare informatie verzameld en zijn aanvullende onderzoeken gedaan om de huidige stand van zaken in beeld te brengen. Tijdens de eerste werkateliers hebben de werkgroepleden input geleverd om de gebiedsopgave goed in beeld te brengen. Het concept-rapport is gepresenteerd aan de leden van de werkateliers en besproken in de stuurgroep. Op 9 februari heeft het dagelijks bestuur van het waterschap de uitgangspuntennotitie vastgesteld. De uitgangspuntennotitie is nu de leidraad voor het doorlopen van de verkenningsfase.

Bekijk de uitgangspuntennotitie