Geef uw reactie op de startnotitie MER (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) vanaf 11 januari


Vanaf dinsdag 11 januari 2022 tot en met maandag 21 februari 2022 lag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) te inzage. En daar konden we uw hulp bij gebruiken. De vraag was daarbij: bekijken we de juiste alternatieven en gaan we die op de juiste manier beoordelen? Misschien mist u iets? Dan kon u dat tot en met 21 februari 2022 laten weten.

Milieueffecten in beeld brengen

Voor het vaststellen van het uiteindelijke ontwerp van de dijkverbetering doorlopen we een MER procedure. MER staat voor Milieu Effect Rapportage. Nu, in de verkenningsfase brengen we de milieueffecten van de alternatieven in beeld. In de volgende fase bij het detailleren van de maatregelen, maken we de milieueffecten van het uiteindelijke ontwerp inzichtelijk. De milieueffecten die we in beeld brengen, helpen ons om een goede keuze te maken en om eventuele effecten te voorkomen of te compenseren.

Beoordeling mogelijke effecten

Als start van de procedure hebben we een notitie opgesteld waarin we hebben beschreven hoe we de milieueffectbeoordeling willen gaan aanpakken: welke alternatieven gaan we beoordelen en welke milieueffecten brengen we daarbij in beeld. Deze notitie heet de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD lag vanaf 11 januari 2022 ter inzage. U kon aangeven wat u van deze aanpak vindt. Misschien mist u iets wat ook aandacht verdient.

Met behulp van uw inbreng gaan we aan de slag met de milieueffectbeoordelingen. De uitkomsten hiervan komen te staan het MER rapport. Deze wordt later samen met het ontwerp van de dijk ook ter inzage gelegd, zodat u hier ook op kunt reageren.

Reageren?

U kon op de NRD reageren door uiterlijk 21 februari 2022 een reactie, een zogenaamde zienswijze, in te dienen. De provincie Noord-Brabant organiseerde de inzageprocedure aangezien zij bevoegd gezag zijn voor het uiteindelijke besluit.