Ecologisch veldonderzoek uitgevoerd


Tom Zeegers is ecoloog bij het bureau WSP. De afgelopen winterperiode heeft hij samen met een collega ecologisch veldonderzoek uitgevoerd om te bekijken of er (mogelijk) beschermde diersoorten voorkomen langs het traject van de dijkverbetering. Al eerder is voor het project een quickscan uitgevoerd naar het (mogelijke) voorkomen van beschermde diersoorten. Een quickscan is een kort en snel (verkennend) onderzoek op hoofdlijnen dat het hele jaar uitgevoerd kan worden.

Tom Zeegers vertelt: “Uit de quickscan is gebleken dat er langs het dijktraject potentieel geschikte leefgebieden zijn voor beschermde diersoorten. Er was echter nader onderzoek nodig om in te kunnen schatten of deze diersoorten er ook daadwerkelijk leven. Om voor een aantal soorten de zaken wat scherper te krijgen, ben ik samen met een collega het veld ingegaan voor een nadere inspectie. De winterperiode is daarbij ideaal, omdat het blad van de boom is. Dit vergroot de zichtbaarheid van bijvoorbeeld vogelnesten, beverburchten en dassenburchten.”

Steenuiltje

Tijdens de quickscan vonden wij al veel groene structuren die interessant zijn voor deze soorten. Nu konden we dat nader inspecteren. Van vogelnesten die we nu aantroffen kunnen we uiteraard niet vaststellen of ze daadwerkelijk in gebruik zijn, dit kan pas in het voorjaar. We hebben onder meer een roekenkolonie, een potentiële blauwe reigerkolonie, een beverburcht, verscheidene steenuilenkasten - waarbij we voor een kast ook een steenuiltje hebben waargenomen - en een dassenburcht aangetroffen. Dit zijn soorten waar straks in de uitvoering goed rekening mee moet worden gehouden.”

Op tijd in beeld

De resultaten van deze ecologische onderzoeken worden gebruikt om vast te leggen waar de soorten zich precies bevinden zodat de aannemer daar bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening mee kan houden. Het is ook nodig om te bepalen of er straks een ontheffing nodig is in het kader van de Wet Natuurbescherming. Het onderzoek is nu al uitgevoerd om de soorten op tijd in beeld te hebben. Dan kan het waterschap daar in de planfase al rekening mee houden. De gegevens worden de komende jaren steekproefsgewijs up-to-date gehouden.