Bufferstroken


Sinds dit jaar is het verplicht om bufferstroken langs water aan te houden. Bufferstroken zijn stroken land waarop je geen mest- en bestrijdingsmiddelen gebruikt. Zo komen er minder voedingsstoffen en schadelijke stoffen in het water en blijft het water schoner.

Bufferstroken langs alle wateren

Bufferstroken gelden niet alleen langs wateren die het waterschap beheert. Ze gelden ook langs heel veel andere kleine slootjes. De breedte van de bufferstrook is niet overal hetzelfde, maar hangt af van het type water of sloot.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de bufferstroken voor de boeren in Nederland op (digitale) kaarten gezet. Deze gegevens blijken niet altijd overeen te komen met de werkelijkheid. Het ministerie werkt aan verbetering van de kaarten.

Waar kun je het beste terecht met vragen over bufferstroken?

Wil je de kaart met bufferstroken inzien of heb je vragen? Dan kun je terecht op de website van de RVO. We begrijpen dat je misschien nog veel vragen hebt over de nieuwe regels. Ook wij hebben nog niet alle antwoorden. Bijvoorbeeld over onze rol in de controle van de regels. Maar we zoeken het tot op de bodem uit en houden hier een lijst bij met alle vragen waar we al wel antwoord op kunnen geven. Staat jouw vraag (en antwoord) er niet bij? Dan kun je ook een mail sturen naar ttcloeffen@aaenmaas.nl.

Meest gestelde vragen

Waarom zijn er bufferstroken?

De waterkwaliteit van veel oppervlaktewater is nog niet goed. Dit komt o.a. door een te hoge belasting met voedingsstoffen. Om de belasting met voedingsstoffen uit de landbouw terug te dringen, worden er bufferstroken langs waterlopen ingesteld die niet bemest mogen worden.

Wat is en wordt de breedte voor de mestvrije zone bij de verschillende waterlopen?

In de basis geldt voor de KRW waterlichamen (alle waterlopen met opgave beekherstel, ecologische verbindingszone en/of natuurvriendelijke oever) een breedte van 5 meter. Voor alle overige watervoerende waterlopen geldt in de basis een breedte van 3 meter. Voor droge sloten geldt een breedte van 1 meter.

Wat wordt er verstaan onder een droge sloot?

Voor ons is er sprake van een droge sloot als het gegraven waterlopen betreft die van 1 april tot 1 oktober onder normale omstandigheden geen water bevatten.

Waar begint de bufferstrook?

Bij een normaal talud wordt er gerekend vanaf de insteek van de waterloop zoals die in het veld aanwezig is. Bij een flauw talud (niet steiler dan 1:3, minimaal 2 meter lang) mag er worden gerekend vanaf 1 meter vanaf de waterlijn.

Telt het werkpad van het waterschap mee in de bufferstrook?

Het maakt niet uit wie eigenaar is van de gronden voor het hanteren van de bufferstrook. Er wordt gemeten vanaf de insteek ongeacht de eigenaar.

Mag het waterschap wel maaisel neerleggen op de bufferstroken?

Het ontvangen van maaisel wordt niet als bemesting gezien. Aanliggende eigenaren zijn en blijven dan ook verplicht om het maaisel te ontvangen dat vrijkomt bij het onderhoud van de waterloop.

Wie is de controlerende instantie?

Zowel de waterschappen als de NVWA zijn aangewezen als toezichthouder voor de regels rond de bufferstroken.

Gaat het waterschap toezicht houden?

De afdeling toezicht en handhaving voert toezicht uit op de mest-, spuit- en teeltvrije zone, zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierin is niets veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Tijdens dit toezicht wordt ook gelet op invulling van de bufferstroken en waar nodig worden eigenaren geattendeerd op de nieuwe regels.

Mag ik eigendommen van het waterschap opgeven voor GLB?

Nee, tenzij er een gebruiksovereenkomst is met het waterschap. Zie hiervoor de informatie op deze pagina op onze website.


Vragen? Wij helpen je graag!

Twan Loeffen

Functie
toezichthouder complex/adviseur
Telefoon
073-615 82 98
E-mail
ttcloeffen@aaenmaas.nl