Mario Jacobs


Contact

De heer M.J.J. (Mario) Jacobs

Functie
Dijkgraaf
E-mail
mjacobs@aaenmaas.nl

Volg mij

Nevenfuncties

 • Deelname aan de jury van de EO Wijersprijs (op tijdelijke basis en bezoldigd via een eenmalige vergoeding)

Wat doe ik?

Als dijkgraaf ben ik voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Ik ben geen lid (en heb geen stemrecht) van het algemeen bestuur, maar wel van het dagelijks bestuur. Mijn functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester. Een dijkgraaf wordt voor een termijn van zes jaar bij koninklijk besluit benoemd.

Ik vertegenwoordig het waterschap in externe contacten (overleggen, bijeenkomsten en vergaderingen). Ik ben bevoegd namens het waterschap verplichtingen aan te gaan, bijvoorbeeld door het tekenen van notariële akten en overeenkomsten.

Portefeuille

 • Dijkgraaf
 • Algemeen bestuurlijke aangelegenheden en juridische zaken
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Bestuurlijke organisatie en verkiezingen
 • Personeel en organisatie (incl. GO)
 • Bestuurlijke coördinatie strategie: WPB, KRW, DHZ, Agrifood Capital, Deltaprogramma
 • Calamiteitencoördinatie
 • Repressieve handhaving (uitvoering)
 • Concern control
 • Klachtenafhandeling
 • Bezwaarschriftencommissie
 • Communicatie en externe betrekkingen
 • Plannen van derden (strategisch)

Externe vertegenwoordiging

 • Voorzitter NOVEX-gebied De Peel
 • Lid Stuurgroep GGA Vitale Peel
 • Voorzitter POHO Duurzame Leefomgeving (RNOB)
 • Lid Dagelijks Bestuur RNOB
 • Voorzitter Bestuurlijk Aanjaagteam Puzzelen met Ruimte
 • Voorzitter Stuurgroep Meanderende Maas
 • Voorzitter Stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma Den Bosch
 • Lid Bestuurlijk Overleg Spoorzone Den Bosch
 • Voorzitter Bestuurlijke Ambassadeursgroep (HWBP)
 • Lid Strategische Kerngroep Transitie Landbouw
 • Lid Bestuurlijk Overleg Transitie Landbouw
 • Lid Bestuurlijk Overleg Natuur en GGA
 • Vice-voorzitter Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas
 • Lid Bestuurlijk Overleg Deltaprogramma Maas
 • Lid Bestuurlijk Overleg Buurlanden
 • Adviseur water Algemeen Bestuur ODBN
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • Lid Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (UvW)
 • Lid Bestuurlijke Kopgroep Wonen (UvW)
 • Lid Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg
 • Lid Brabantbrede Tafel Stikstof
 • Voorzitter Werkgroep Beregening (Grondwaterconvenant)
 • Deelnemer Brabantstad
 • Lid Bestuurlijk Overleg Samenwerkende Zandgronden
 • Bestuurslid Noord Brabantse Waterschapsbond (NBWB)
 • Vertegenwoordiger ledenvergadering Unie van Waterschappen (UvW)
 • Lid Commissie Internationale Zaken (CINTER)