Ernest de Groot


Contact

De heer E.H.J.M.(Ernest) de Groot

Functie
Lid dagelijks bestuur
E-mail
edegroot@aaenmaas.nl

Volg mij

Nevenfuncties:

 • Adviseur RO Landschap, Uden (Bezoldigd ZZP invulling)
 • Lid Algemeen Bestuur Brabants Landschap, Haaren (Onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies IVN Consulentschap Noord-Brabant, Tilburg (Onbezoldigd)
 • Secretaris Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, Uden (Onbezoldigd)
 • Voorzitter Fiets-Forum Uden, Uden (Onbezoldigd)

Portefeuille:

 • 1e Loco dijkgraaf
 • Alle waterschapsprojecten/- projectplannen Raam en Hertogswetering
 • Recreatie en recreatief medegebruik
 • Beekherstel beleid
 • Stedelijk waterbeheer en afkoppeling
 • Waterkwaliteit stedelijk gebied
 • Waterkwaliteit landelijk gebied
 • Peelvenen
 • Versterken vismigratie
 • Vergunningverlening waterwet + RWZI
 • Watertoets ruimtelijke plannen
 • Vergunningenbeleid keringen
 • Natte natuurparels, s+g, Hoge Raam, Wijbosch, Peelvenen
 • Duurzaam bodembeheer + schaliegas
 • Natuurvriendelijke oevers
 • Gemeentelijke waterplannen
 • Regioportefeuille Boven Aa

Externe vertegenwoordiging:

 • Stuurgroep GOL
 • Uniecommissie Watersystemen (CWS)
 • Regio Noord Oost / RRO Noord Oost
 • Lid bestuurscommissie Peelvenen (IGC)
 • Lid NBWB Brabant Water + ZLTO
 • Plv Uniecommissie Waterkeringen
 • Lid stuurgroep Howabo
 • Lid stuurgroep Maashorst
 • Lid stuurgroep Strabrechtse Heide
 • Lid stuurgroep IGP Maasheggen
 • Lid bestuurlijke adviesgroep Vlijmens Ven/Moerputten
 • Voorzitter a.i. overlegorgaan Groote Peel
 • Lid stichting overlegorganen nationale parken (SONP) Limburg
 • Lid bestuur NBWB
 • Voorzitter Community of Practice Beken en Rivieren Stowa
 • Lid adviescommissie Sang en Goorkens
 • Voorzitter stuurgroep Wijboschbroek
 • Lid stuurgroep Smakterbroek
 • Voorzitter Uniecommissie Bouwen met Natuur
 • Voorzitter stuurgroep Astense Aa
 • Kernteam en Stuurroep Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o.
 • BO water de Peel