Aanpak 'flessenhalsprobleem' Oeffelt van start


21 juni 2024

Provincie Noord-Brabant en verschillende samenwerkingspartners starten met de aanpak van het ‘flessenhalsprobleem’ bij Oeffelt. Hierbij houden zij rekening met de landschappelijke inpassing in het kleinschalige UNESCO Maasheggengebied. De aanpak zorgt ervoor dat het waterpeil in Oeffelt 20 centimeter zakt in tijden van hoogwater. Alle betrokken regionale partijen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn het eens over het ontwerp, ook wel de voorkeursvariant (VKV) genoemd. Ook is bekend wie wat financieel bijdraagt. Het project moet in 2028 afgerond zijn.

Bij Oeffelt is de Maas door de fundamenten van de provinciale weg en de voormalige spoorlijn (het Duits Lijntje) versmald. Hierdoor is een zogenoemde ‘flessenhals’ in de Maas ontstaan. Deze stuwt het water op, wat bij extreem hoge waterstanden kan leiden tot overstromingen. Het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt' moet ervoor zorgen dat het bij hoogwater de waterstand bij Oeffelt 20 centimeter zakt, zodat ook bij extreem hoogwater het overstromingsgevaar afneemt. Om dit te halen, richten de partners het deel tussen de winterdijk en de bedding van de Maas (ook wel uiterwaard) opnieuw in. Ook komt er een nieuwe brug. De ingreep heeft effect tot in Venlo.

Droog houden bij hoogwater

Het water uit de Maas kan straks beter haar weg vinden doordat er een opening van 250 meter in het schuine oplopende deel van de provinciale weg N264 en het ‘Duits Lijntje’ richting de brug over de Maas komt. Over deze opening komt de nieuwe brug. Saskia Boelema, gedeputeerde Water en Bodem van de provincie Noord-Brabant: “Ik spreek namens alle betrokken partners dat we ontzettend blij zijn dat we overgaan tot actie in Oeffelt. De ingrepen zijn hard nodig om ervoor te zorgen dat we het in de toekomst drooghouden bij hoogwater. De partners en direct betrokkenen uit de omgeving staan achter het ontwerp. En met goede financiële afspraken kunnen we nu echt van start. Dat is geweldig nieuws. Het opheffen van het ‘flessenhalsprobleem’ biedt, naast veiligheid bij hoogwater, volop kansen voor projecten die tegelijkertijd met dit waterveiligheidsproject uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan gebiedskansen voor Natuurnetwerk Brabant en verbindingen voor recreatie en toerisme. Het project is zo een win-win op meerdere vlakken. Dit alles vergroot zeker de kwaliteit van het gebied.”

Maasheggenlandschap

De aanpak heeft oog voor cultuurhistorische elementen in het gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Maasheggen, het voormalig ‘Duits lijntje’ en de kazematten (een soort bunkers). “Als gemeente zijn we blij dat er een ontwerp ligt dat de instemming heeft van alle betrokken partijen, maar minstens zo belangrijk is dat het goed landt in de omgeving. Op het gebied van natuur blijft het cultuurhistorische UNESCO-Maasheggenlandschap behouden en wordt het versterkt. Dit gebeurt onder meer door de verbeterde ecologische inrichting van de nieuw aan te leggen weerd, door de aanleg van nieuwe heggen en het creëren van nieuw leefgebied voor de das. Ook is er ruimte voor recreatie”, aldus Antoinette Maas, wethouder Duurzaamheid, Natuur en Mobiliteit bij de gemeente Land van Cuijk.

Maasbrug tussen Oeffelt en Gennep.

Planuitwerking en kosten

In 2021 is de planuitwerkingsfase van het project gestart. In deze fase is verder gewerkt aan het voorkeursalternatief uit de verkenningsfase. Deze is verder uitgewerkt in een ontwerp of voorkeursvariant (VKV). De partners hebben daarbij gekeken naar milieueffecten, kosten, of het te realiseren is en of er voldoende steun voor het ontwerp is. Het totale budget voor het project is 50,75 miljoen euro. Het Rijk neemt de kosten voor het beheer en onderhoud van de brug en uiterwaard voor haar rekening. De partners dragen de kosten voor indexatie en risico’s en hebben hierover duidelijke afspraken gemaakt. De provincie is na oplevering van het project eigenaar van de brug.

Partners

Provincie Noord-Brabant werkt in dit project nauw samen met ons, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat Zuid-Nederland), provincie Limburg, waterschap Limburg, Staatsbosbeheer en de gemeenten Land van Cuijk, Bergen, Gennep, Mook en Middelaar. ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt’ is één van de hoogwaterveiligheidsprojecten langs de Maas.

Informatieavond

Na de zomer organiseert provincie Noord-Brabant een informatieavond om de omgeving te informeren over de afronding van de planuitwerkingsfase en de planning voor het vervolg. Naar verwachting wordt het project in 2028 opgeleverd.

Geografische ligging project: projectgebied Ruimte voor de Maas bij Oeffelt (zwarte stippellijn).
De voorkeursvariant en inrichtingsplan.

Meer weten? Ga dan naar de website Ruimte voor de Maas bij Oeffelt.