Raad van State geeft nog geen groen licht op Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat


14 februari 2024

De Raad van State heeft nog geen definitieve uitspraak gedaan over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Provincie Noord-Brabant, gemeenten Heusden, Waalwijk en ‘s-Hertogenbosch en waterschap Aa en Maas vinden het jammer dat er hierdoor verdere vertraging optreedt, maar zien de tussenuitspraak wel als een stap in de juiste richting.

Eerder stemde RvS al in met de inhoudelijke plannen, maar vroegen de rechters om meer uitleg over stikstofcompensatie bij de gebiedsontwikkeling. Die punten zijn inmiddels voldoende hersteld, oordeelt de RvS. Dat stemt de betrokken overheden tevreden.

'We hadden natuurlijk gehoopt op definitief groen licht, maar we zien deze tussenuitspraak wel als een stap in de goede richting', stelt Ernest de Groot, dagelijks bestuurslid van ons waterschap. 'Binnen GOL gaan we het Engelermeer inrichten als waterbergingsgebied. Bij langdurig hoogwater op de Maas vangen we hier overtollig water op om zo wateroverlast in bewoonde gebieden te voorkomen. De wateroverlast in de afgelopen maanden heeft het belang van waterveiligheid nog eens duidelijk gemaakt. Ook werken we binnen GOL aan verschillende natuurontwikkelingsdoelen, die nu helaas vertraging oplopen.'

We willen een waterbergingsgebied creëren bij het Engelermeer. Zo kunnen we tijdelijk water opslaan als er overlast dreigt.

Huiswerk voor betrokken partijen

De Afdeling bestuursrechtspraak constateert in de tussenuitspraak van 14 februari wel nog twee tekortkomingen in de aangepaste plannen. De plannen voor de gebiedsontwikkeling leiden tot aantasting van het zogenoemde Natuur Netwerk Brabant, een netwerk van Brabantse natuurgebieden. De provincie is ook van plan deze natuur te compenseren, maar heeft deze verplichting niet opgenomen in de plannen. Provinciale regels vereisen dat deze plicht wordt geborgd in de plannen zelf. De provincie moet dit dus alsnog herstellen.

Herstel is ook nodig voor een aantal aspecten van de externe saldering met de beëindiging van een veehouderij in Vlijmen. Voor de RvS is nog onvoldoende duidelijk of in dat specifieke geval aan alle voorwaarden van extern salderen is voldaan. De RvS concludeert dan ook dat nog onvoldoende juridische zekerheid bestaat dat de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden niet zal aantasten.

Wat de uitspraak precies betekent voor verdere vertraging is nog onbekend. De tussenuitspraak wordt hiervoor nog bestudeerd. Verwacht wordt dat de stuurgroep GOL in maart hierover meer kan zeggen. 'Er ligt nog een beetje huiswerk voor ons. Van de andere kant is de RvS voor het grootste deel tevreden over de motivering die we hebben gegeven over de stikstofcompensatie', zegt gedeputeerde Wilma Dirken. 'Stapje voor stapje komen we dichterbij de gebiedsontwikkeling en dat zie ik als een positieve ontwikkeling.'

Wat is ‘GOL’?

Om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren, is het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) ontwikkeld. Het plan verbetert niet alleen de bereikbaarheid van het gebied, de veiligheid rondom gevaarlijke op- en afritten en meer doorstroming van het verkeer op de A59, maar zorgt ook voor behoud van natuur, waterberging, meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen.