Plannen met anti-verdrogingsmaatregelen Maashorst ter inzage


10 maart 2023

Waterschap Aa en Maas bereidt een tweede set maatregelenpakket voor om de verdroging in natuurgebied De Maashorst tegen te gaan. Het ontwerp-projectplan Waterwet ligt hiervoor momenteel ter inzage. Belangstellenden kunnen met vragen over het plan terecht tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 21 maart.

Natuurgebied De Maashorst kampt al lange tijd met droogte en de gevolgen van verdroging. Dat zien we met name aan het structureel lage grondwaterpeil. Ook een extreem nat seizoen kan het tekort bij lange na niet aanvullen. Landbouw en natuur ondervinden de gevolgen hiervan, niet alleen in De Maashorst, maar ook in de gebieden eromheen. Extra maatregelen zijn nodig om het grond en oppervlaktewater- systeem robuuster te maken. Zowel voor herstel, als om voorbereid te zijn op de toekomst.

Deelgebieden

Met een oppervlakte van 3500 hectare vormt De Maashorst het grootste natuurgebied van Noord-Brabant. Voor de deelgebieden Herperduin, Heesch, Palmven, Venloop en Hengstheuvel & ’t Hultje is nu een ontwerp-projectplan Waterwet opgesteld. Het plan beschrijft per deelgebied gebied de voorgenomen maatregelen, nut en noodzaak ervan voor het grond en oppervlaktewater- systeem en de verwachte effecten.

Maatregelen op korte termijn

“Het gaat in deze ontwerp-projectplannen om maatregelen die we binnen een jaar kunnen uitvoeren. Denk aan het plaatsen van extra stuwen om water vast te houden en het verondiepen van watergangen”, vertelt Ernest de Groot, dagelijks bestuurder waterschap Aa en Maas. “Maar dit is nog niet voldoende. Daarom werken we aan aanvullende maatregelen. Daar is meer tijd voor nodig. Onderzoek wijst uit dat bijvoorbeeld het omvormen van naald- naar loofbos en het meer laten infiltreren van regenwater in de kernen rondom De Maashorst een positief effect heeft. Hiervoor is afstemming met de gebiedspartners nodig, en daarom zijn we nauw betrokken bij het inrichtings- en beheerplan van gemeente Maashorst, Bernheze, Oss en Staatsbosbeheer.”

Eerdere set aan maatregelen

Al eerder voerden we anti-verdrogingsmaatregelen uit in natuurgebied De Maashorst. Een deel van de Venloop en de Groote Wetering werden heringericht. Ook plaatsten we meerdere keren LOP-stuwen en rijplaatstuwen (16 stuks) en staan de stuwen in het gebied op een zo hoog mogelijk peil. Daardoor kan het water langer worden vastgehouden en heeft het meer tijd om de grond in te zakken.

Ontwerp-projectplan Waterwet ter inzage

Het ontwerp-projectplan Waterwet is per deelgebied gepubliceerd op www.aaenmaas.nl/maashorst. De inzagetermijn loopt van 10 maart 2023 tot en met 21 april 2023. In die periode kunnen belanghebbenden een zienswijze op het plan kenbaar maken. Op welke wijze, is bij de stukken vermeld.

Inloopbijeenkomst op 21 maart

Voor belangstellenden met vragen over het ontwerp-projectplan houden we een inloopbijeenkomst op dinsdag 21 maart van 16.00 - 19.00 uur bij het kantoor van Staatsbosbeheer, Slabroekseweg 5 in Nistelrode. Onze medewerkers zijn aanwezig om de plannen toe te lichten.

Meer info op de projectpagina De Maashorst

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice