Ontwerp-projectplan Waterwet voor beekherstel Gulden Aa ter inzage


8 juli 2022

Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Helmond en Laarbeek herinrichten het gebied vanaf de Kop van Aarle-Rixtel tot aan Helmond-Noord. Dat doen zij onder de noemer ’t Gulden Land en binnen een aantal deelprojecten. Voor het deelproject Beekherstel Gulden Aa ligt het ontwerp-projectplan Waterwet vanaf 8 juli tot en met 19 augustus ter inzage.

In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze op het ontwerp-projectplan Waterwet ‘Beekherstel Gulden Aa’ kenbaar maken. Het projectplan bevat de tekeningen van het gebied en een beschrijving van de voorgenomen maatregelen.

De Gulden Aa ontspringt aan de rand van het centrum van Helmond. Vervolgens stroomt de beek door de Bundertjes en mondt uit in de Aa. 1,3 kilometer van dit traject wordt heringericht en deels verlegd. Doel van alle maatregelen is meer biodiversiteit in het gebied.

Gulden Aa kaart 3

Voorgenomen maatregelen

Zo zal de Gulden Aa door een aantal ingrepen op sommige plekken sneller of juist langzamer stromen. Door het verschil in stroomsnelheden verbetert de waterkwaliteit. Dit maakt de beek aantrekkelijker voor kenmerkende planten en dieren zoals ijsvogels en beekjuffers. Daarnaast wordt het deel van de Gulden Aa dat nu tegen de Kanaaldijk Noord-Oost ligt, 50 meter landinwaarts verplaatst. In de nabijheid worden enkele poelen aangelegd; een interessante leefomgeving voor onder andere kikkers en salamanders. De stuw die net voor de aansluiting met de Aa ligt, wordt vispasseerbaar gemaakt. Zo hebben vissen meer ruimte om te zwemmen, ook goed voor de biodiversiteit.

Tot slot komt er een nieuwe brug voor fietsers op de plek waar de Gulden Aa het Janus Meulendijkspad kruist, beter bekend als het ‘Koeienpad’. De oude brug bij de Kanaaldijk Noord-Oost was aan vervanging toe.

Voorafgaand proces

In het plan komen zoveel mogelijk de ideeën terug die omwonenden en belanghebbenden hebben aangedragen tijdens eerdere werksessies voor ’t Gulden Land. Wandelen, natuurbeleving, rust en zicht op het water bleken over het algemeen belangrijke elementen voor de inrichting. Het ontwerp voor het beekherstel van de Gulden Aa is besproken met de klankbordgroep voor ’t Gulden Land, waaraan inwoners uit de gemeenten en partijen zoals natuurverenigingen en ondernemersorganisaties deelnemen.

Procedure

Het ontwerp-projectplan Waterwet ligt vanaf 8 juli tot en met 19 augustus ter inzage. Als er inhoudelijke bezwaren zijn tegen het plan kunnen belanghebbenden formeel een zienswijze indienen. In deze kennisgeving staat beschreven welke mogelijkheden er zijn. De stukken zijn ook te raadplegen via www.aaenmaas.nl/guldenland.

Planning

Naar verwachting is het formele proces na de zomer afgerond en kan de aanbesteding voor een aannemersbedrijf starten in het najaar. Het uitvoeren van de werkzaamheden aan de Gulden Aa staan dan gepland in het voorjaar van 2023, omdat de omstandigheden hiervoor droog moeten zijn.

Meer informatie

Op www.aaenmaas.nl/guldenland is meer informatie te vinden over het deelproject Beekherstel Gulden Aa en de andere deelprojecten. Meldt u zich meteen aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.