Ontwerp-projectplan voor herinrichting kop van ’t Gulden Land ter inzage


13 april 2022

Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Helmond en Laarbeek herinrichten het gebied vanaf de Kop van Aarle-Rixtel tot aan Helmond-Noord. Dat doen zij onder de noemer ’t Gulden Land en binnen een aantal deelprojecten. Voor het deelproject Natuurontwikkeling is een ontwerp uitgewerkt tot een ontwerp-projectplan Waterwet, dat vanaf 8 april tot en met 20 mei ter inzage ligt.

Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze op het ontwerp-projectplan Waterwet ‘Ecologische verbindingszone en beekherstel Gulden Land’ kenbaar maken. Het plan bevat de tekeningen van het gebied en een beschrijving van de voorgenomen maatregelen.

Voorgenomen maatregelen

De focus van het plan ligt op het klimaatbestendig inrichten van het gebied en herstel van de natuur. Het terrein is deels verwilderd en slecht toegankelijk. Ruim een kilometer van de Aa wordt ontwikkeld tot een natuurlijke beek dat klimaatextremen beter aan kan. Er wordt een ecologische verbindingszone aangelegd die planten en dieren meer leefruimte biedt, goed voor de biodiversiteit. Meer dan 12 hectare extra natuur wordt aangelegd in combinatie met recreatiemogelijkheden zoals wandelpaden, een voetgangersbrug, toegangspoorten en parkeerplaatsen.

Voorafgaand proces

Het plan houdt zoveel mogelijk rekening met ideeën die zijn opgehaald tijdens sessies met omwonenden en andere belanghebbende partijen. Ook studenten van Helicon opleiding Outdoor en Recreatie zijn bevraagd. Wandelen, natuurbeleving, rust en zicht op het water bleken over het algemeen belangrijke elementen voor de inrichting. Het ontwerp is meerdere malen besproken met de klankbordgroep voor ’t Gulden Land, waaraan inwoners uit de gemeenten en partijen zoals natuurverenigingen en ondernemersorganisaties deelnemen.

Procedure

Het ontwerp-projectplan Waterwet ligt vanaf 8 april tot en met 20 mei ter inzage. Als er inhoudelijke bezwaren zijn tegen het plan kunnen belanghebbenden formeel een zienswijze indienen. In de kennisgeving op www.officielebekendmakingen.nl is vermeld welke mogelijkheden er zijn. De stukken zijn ook te raadplegen via www.aaenmaas.nl/guldenland. Bij vragen over het ontwerp-projectplan Waterwet of de procedure kan contact worden opgenomen met projectleider Ernst-Jan Melisie, tel 06-22 05 59 23 of emelisie@aaenmaas.nl.

Inloopbijeenkomst op 20 april 2022

Ook organiseert het waterschap op woensdag 20 april van 16.00 uur tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst voor belangstellenden. Deze vindt plaats bij de RWZI aan de Bakelseweg 2 in Aarle-Rixtel. Medewerkers van het waterschap zijn aanwezig om de tekeningen toe te lichten, vragen te beantwoorden of eventuele aandachtspunten te bespreken.

Planning

Naar verwachting is het formele proces na de zomer afgerond en kan de aanbesteding voor een aannemersbedrijf in het najaar starten. Het uitvoeren van het deelproject Natuurontwikkeling staat dan gepland voor begin 2023.

Meer informatie

Op www.aaenmaas.nl/guldenland is meer informatie te vinden over het deelproject Natuurontwikkeling en de andere deelprojecten. Meldt u zich meteen aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.