Waterverhaal voor omgevingsvisies gemeenten


11 januari 2021

Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. Een wet met overzichtelijkere regels voor de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en snellere besluitvormingsprocedures. Onder de leefomgeving verstaan we milieu, verkeer, water, natuur, ruimte en cultureel erfgoed. Een initiatiefnemer, bijvoorbeeld een inwoner of een organisatie, kan straks in één digitaal loket snel zien wat er mag in zijn of haar leefomgeving. Bij dat digitale loket kan ook een vergunning aangevraagd worden. Achter het loket regelen de overheden dat er een goede afweging van belangen wordt gemaakt.

Omdat veel wetten en regels over de fysieke leefomgeving worden gebundeld, is het des te belangrijk om goed samen te werken met andere partners, zoals: gemeenten, provincie, natuurorganisaties, bedrijven, scholen. Zodat we samen onze leefomgeving mooier en beter kunnen maken. Hieronder lees je meer over een voorbeeld waarin wij de samenwerking opzoeken met gemeenten.

Proces opstellen omgevingsvisies gestart

Voor de Omgevingswet stellen provincies en gemeenten een omgevingsvisie op: een strategische visie voor de lange termijn voor de hele fysieke leefomgeving. Alle ambities en keuzes over het beheer, beschermen en benutten van de leefomgeving staan hierin. Een waterschap kent geen verplichting tot het opstellen van een omgevingsvisie. Maar gemeenten moeten wel het thema water onderbrengen in omgevingsvisies en rekening houden met het beheer van het watersysteem. Om gemeenten te helpen deze waterbelangen te verwerken in hun visies, hebben we het Waterverhaal van waterschap Aa en Maas gemaakt.

Enkele gemeenten in ons beheergebied zijn het proces voor het opstellen van een omgevingsvisie gestart. Wij vinden het belangrijk een duidelijk en actueel kader te schetsen waarin de waterbelangen binnen de gemeenten zichtbaar worden. Zo kunnen we samen met gemeenten deze belangen onderdeel laten zijn van de omgevingsvisies. Daarom hebben we het Waterverhaal gemaakt. Het Waterverhaal bestaat per gemeente uit werkkaarten en een toelichting van de werkkaarten. Neem een kijkje op:  Waterverhaal van waterschap Aa en Maas.