Licht op groen voor natuurherstel Peelvenen Leegveld


14 januari 2021

Om de unieke natuur in de Peelvenen Leegveld te behouden moeten ingrijpende maatregelen worden genomen. Hiervoor werkt de provincie nauw samen met waterschap Aa en Maas. Tegen de maatregelen was beroep ingesteld bij de Raad van State. Deze zijn echter grotendeels ongegrond verklaard. Dit is positief nieuws voor het natuurherstel ter plaatse.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Land, Voedsel en Natuur: “We zijn erg blij dat het natuurherstel in de Peelvenen Leegveld nu van start kan. Het gebied heeft unieke natuur die we graag willen behouden. Dat is een sterke impuls voor de Brabantse biodiversiteit. De nadruk in de Peelvenen Leegveld ligt op natuurontwikkeling, maar ik vind het belangrijk om tegelijk te kijken naar de kansen voor versterking van de landbouw, recreatie en cultuurhistorie.”

Behoud hoogveen

Het projectgebied Peelvenen Leegveld ligt in de gemeente Deurne. Het omvat het beschermde gebied Deurnsche Peel en de natuurgebieden aan de westzijde hiervan. De Deurnsche Peel wordt steeds droger. Ook heeft het hoge stikstofwaardes. Hierdoor dreigt het unieke hoogveenlandschap te verdwijnen en zijn maatregelen nodig. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor. Waterschap Aa en Maas gaat daarom samen met de provincie gemeente Deurne en Staatsbosbeheer aan de slag om de natuur in de Peel te behouden.

Door de uitspraak van de Raad van State kan er nu worden gestart met het aanpassen van de waterhuishouding in Leegveld en de Deurnsche Peel om het hoogveen te kunnen behouden. Hiervoor wordt onder andere 180 ha aan nieuwe natuurpercelen ingericht, zodat het gebied hogere grondwaterstanden kan hebben. Er worden kades aangelegd om het water in het gebied te houden en met stuwen kan de waterstand geregeld worden. Dit betekent vanzelfsprekend voor agrarisch ondernemers en bewoners dat het beeld van gebied gaat veranderen. In het gebied komt meer natuur en het zal ook natter worden.

Animatie waarin de maatregelen worden uitgelegd

Waterschapsbestuurder Ernest de Groot toont zich tevreden: “Het is mooi dat er groen licht is en de uitvoering kan beginnen. We hebben het werk zorgvuldig voorbereid en de uitspraak doet hier voor het overgrote deel recht aan. We blijven echter een onveranderde aandacht houden voor de belangen en zorgen van de omgeving in deze realisatiefase. Op de twee onderdelen waar nog een nadere motivatie nodig is, zullen we de maatregelen nader onderbouwen en constructieve gesprekken voeren.”

Nader motiveren

Op twee onderdelen vraagt de Raad van State nadere motivering. Een van de onderdelen gaat over de vuilstort Leegveld. Daarover wil de Raad van State zeker weten dat het peil daar niet hoger kan stijgen dan 5 cm. De bezwaarmakers zijn namelijk bevreesd dat de voorgenomen maatregelen tot grondwatervervuiling. Deze onderbouwing wordt nu door de provincie en het waterschap geleverd. Daarnaast gaat het om de gevolgen van het natuurherstel voor een van de bezwaarmakers. Daarmee wordt contact gezocht om oplossingen te bespreken.

Planning werkzaamheden

De aannemer gaat de komende tijd verder met de voorbereidende werkzaamheden. Het gaat om aanvullende onderzoeken om informatie te verzamelen die straks nodig is om het werk in het veld goed te kunnen uitvoeren. Denk aan het graven van proefsleuven om kabels en leidingen te detecteren, de aanleg van een proefkade, ecologische veldbezoeken, inmeten van hoogtes van het terrein en persoonlijke gesprekken met perceeleigenaren waar maatregelen worden getroffen. Daarna kan de fysieke uitvoering van het project starten, naar verwachting is dit medio februari/begin maart. De eerste werkzaamheden die de aannemer dan oppakt, bestaan uit het inrichten van het werkterrein: het plaatsen van de bouwketen, inrichten van de gronddepots en het leggen van rijplaten. De exacte invulling van de planning na deze werkzaamheden wordt de komende weken duidelijk.

Om op de hoogte te blijven kunnen belangstellenden zich aanmelden voor de nieuwsbrief Hoogveenherstel Leegveld. Dit kan op www.aaenmaas.nl/leegveld