Plan voor oplossen droogteprobleem Straatsven ter inzage


17 februari 2021

In de Raamvallei wordt door waterschap Aa en Maas samen met inwoners en gebiedspartners hard gewerkt aan een toekomstbestendig watersysteem. Zo kan er goed ingespeeld worden op peilschommelingen als gevolg van klimaatverandering, oftewel: voldoende water bij droogte en niet te veel water bij flinke buien. Dit moet er voor zorgen dat zowel natuur als landbouw van een zo optimaal mogelijk (grond)waterpeil kan genieten. Momenteel ligt het Ontwerp-Projectplan voor het oplossen van het droogteprobleem in het gebied Straatsven nabij het dorp Zeeland ter inzage.

Het Ontwerp-Projectplan ligt van 15 februari 2021 tot en met 29 maart 2021 ter inzage. Het plan is te vinden op www.aaenmaas.nl/gebiedsplanraam.

Droogteprobleem

In het Ontwerp-Projectplan worden maatregelen omschreven om het droogteprobleem tussen Straatsven en Nabbegat op te lossen. Dit gebied ligt ten westen van het dorp Zeeland en aan de noordoost kant van de Maashorst. Er is hier onvoldoende aanvoer van water waardoor het gebied afhankelijk is van neerslag. Door de hoge ligging en de zandige grond zakt de grondwaterstand snel in de zomer, waardoor droogte op het land wordt ervaren door zowel agrariërs als bij de in de buurt liggende natuur in de Maashorst.

Maatregelen

Het doel van de maatregelen is om meer water vast te houden in de winter en het vroege voorjaar om het droogteprobleem te beperken. Er worden daarom drie automatische stuwen geplaatst. In de zomer van 2020 zijn in het kader van een calamiteit met extreme droogte al tijdelijke rijplaatstuwen geplaatst om water vast te kunnen houden. Dit heeft een positief effect gehad in het gebied. Door het plaatsen van automatische stuwen in een beek kan beter en sneller worden ingespeeld op veranderende waterpeilen als gevolg van (hevige) neerslag of de aanvoer van water. Het moet ook niet te nat worden in het gebied en daarom worden er ook peilbuizen geplaatst om de grondwaterstanden goed te kunnen monitoren.

Samen met de omgeving

Samen met grondeigenaren in het gebied en de gemeente Landerd zijn de maatregelen uit het Ontwerp-Projectplan opgesteld. In het voorjaar van 2020 zijn de eerste gesprekken gevoerd met de grondeigenaren. Daarbij zijn de wensen en knelpunten geïnventariseerd. De oplossing van het plaatsen van stuwen die het water straks vast kunnen houden is zowel goed voor natuur als landbouw. In september 2020 zijn alle bewoners in het gebied op de hoogte gesteld van de plannen tijdens een informatieavond.

Uitvoering maatregelen

Na vaststelling van het definitieve Projectplan staat de uitvoering van de maatregelen gepland in september 2021. In het gebied Straatsven worden de maatregelen genomen waarbij ook de verdroging van het natuurgebied Maashorst voor een klein deel wordt verminderd. Dit is echter niet voldoende. Verdere uitvoering van maatregelen tegen verdroging in de Maashorst wordt in een apart project opgepakt de komende jaren.