Ligt jouw perceel aan een schouwsloot? In januari controleren wij of je deze goed onderhoudt


16 december 2021

Vanaf 1 januari, als de meeste gewassen van het land zijn, starten we met de jaarlijkse schouw. We krijgen te maken met steeds extremer weer. Goed onderhoud van sloten en beken is belangrijker dan ooit. Om wateroverlast te voorkomen moet overtollig water soms snel worden afgevoerd. Eigenaren van percelen waar een sloot doorheen of langs loopt, zijn zelf verantwoordelijk voor dit onderhoud. Tijdens de schouw controleren wij of dit onderhoud goed is uitgevoerd.

Wij onderhouden de A-watergangen (de hoofwatergangen) zelf. Voor het onderhoud van de B-watergangen die lokaal water aan- en afvoeren, zijn eigenaren van de aangrenzende percelen verantwoordelijk. Dagelijks bestuurslid Peter Ketelaars geeft aan: “In de afgelopen jaren hebben we tijdens de schouw gezien dat de meeste eigenaren op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheid en die taak goed uitvoeren. Niet iedereen is zich echter bewust van het feit dat ze moeten zorgen voor het onderhoud van de sloot. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat de gemeente deze taak (gedeeltelijk of tijdelijk) op zich heeft genomen of omdat het wonen langs een sloot voor hen nieuw is. Als we tijdens de controle zien dat de watergang niet genoeg is onderhouden, dan geven we per brief aan wat er nog moet gebeuren. Zo draagt iedere eigenaar met het onderhoud bij aan een goed werkend watersysteem.”

Regels beheer en onderhoud

Onderhoud aan sloten en beken is een wettelijke verplichting. In de Keur van waterschap Aa en Maas staan de regels voor het beheer en onderhoud ervan en wie het onderhoud moet uitvoeren. Goed onderhoud betekent dat:

  • de waterloop (talud en bodem) vrij is van begroeiing, bladeren en voorwerpen;
  • de zijkanten van sloten en beken (taluds) gemaaid zijn;
  • er geen verschuivingen van de zijkanten van de beek/sloot en grondophopingen zijn;
  • duikers open en in goede staat zijn;
  • Het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor het verwijderen van ongewenste begroeiing is niet toegestaan.

Meer informatie

Meer informatie over de schouw. Via ‘zoeken op postcode’ kunnen perceeleigenaren zien of ze te maken hebben met een schouwwaterloop. Voor vragen kan contact worden opgenomen via telefoonnummer  088 - 17 88 000.