Plannen herinrichting Oeffeltse Raam ter inzage


17 augustus 2021

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Boxmeer gaan de Oeffeltse Raam ontwikkelen tot een beek die beter om kan gaan met de gevolgen van de klimaatverandering. Hiervoor is een pakket aan maatregelen bedacht dat inmiddels is uitgewerkt tot een Ontwerp-Projectplan Waterwet. In dit plan wordt het nut en de noodzaak van de maatregelen en de beoogde effecten op het watersysteem beschreven. Het plan ligt tot en met 13 september 2021 ter inzage.

Maatregelen

We krijgen steeds vaker te maken met hevige regenval en langere periodes van droogte. Dit kan ook in de omgeving van de Oeffeltse Raam tot problemen leiden, daarom is het van belang de beek klimaatbestendiger te maken. Er zijn maatregelen uitgedacht zoals het aanleggen van een waterberging om het overtollige water vanuit industrieterrein Saxe Gotha op te vangen bij hevige regenval en we willen een wateraanvoer systeem realiseren vanuit de Maas om de droogteproblematiek op te lossen. De beek wordt zo optimaal mogelijk ingericht zodat er jaarrond voldoende water is voor optimale natuurontwikkeling en voor het op peil houden van de grondwaterstand. Ook met maatregelen op het bedrijventerrein Saxe Gotha kan wateroverlast of droogteproblematiek worden voorkomen.

Ontwerp-Projectplan ter inzage

Samen met direct aanliggende grondeigenaren, Brabants Landschap, ZLTO en het aanliggende bedrijventerrein Saxe Gotha zijn alle maatregelen in het gebied uitgewerkt tot één totaal plan. De verschillende belangen uit de omgeving zijn zo goed als mogelijk voor ogen gehouden. Het Ontwerp-Projectplan bevat het pakket aan concrete maatregelen dat wordt uitgevoerd, het nut en de noodzaak van de maatregelen en de beoogde effecten op het watersysteem.

Het plan ligt ter inzage van maandag 2 augustus 2021 t/m maandag 13 september 2021. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze op de plannen kenbaar maken. Alle stukken zijn in te zien op www.aaenmaas.nl/oeffeltseraam. De maatregelen om de Oeffeltse Raam klaar te maken voor de toekomst worden vanaf eind 2021 uitgevoerd en in 2022 worden afgerond.

Inloopbijeenkomst 30 augustus 2021

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het Ontwerp-Projectplan of over het project in zijn algemeenheid, stel ze dan gerust. Dit kan telefonisch door contact op te nemen met Niels van Rooij via 088 – 1788000. Tevens is er de mogelijkheid om uw vragen live, met inachtneming van de coronamaatregelen, aan het projectteam te stellen. Op maandag 30 augustus van 15.00 tot 19.00 is er een inloopbijeenkomst op het gemeentehuis in Boxmeer.  U wordt verzocht gebruik te maken van de zij-ingang van het gemeentehuis, tegenover grand café De Douairière. Bezoekers moeten zich vooraf aanmelden voor een tijdsblok van een half uur. Neem daarvoor contact op met Niels van Rooij via 088 – 1788000.

Blijf op de hoogte

Op de projectpagina www.aaenmaas.nl/oeffeltseraam kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief worden actualiteiten gedeeld over de uitvoering van de herinrichting.