Start aanleg waterberging Drunen


17 januari 2020

Waterschap Aa en Maas is gestart met de aanleg van een waterberging aan de rand van Drunen. In deze waterberging wordt bij hevige regenval water tijdelijk opgevangen om wateroverlast op het bedrijventerrein Groenewoud en in Drunen te voorkomen. Voor de zomer van 2020 is de waterberging gereed.

Het klimaat verandert waardoor we steeds vaker te maken krijgen met langdurige periodes van droogte en extreme piekbuien. Deze extreme weersituaties vragen om maatregelen zoals de aanleg van een waterberging waarin water bij hevige regenval tijdelijk opgevangen kan worden. Een dergelijke extreme bui kan statistisch gezien ééns in de 100 jaar voor komen, maar dat kan ook morgen zijn. Daarom moeten we ons daar nu al op voorbereiden.

Locatie

In en rondom de gemeente Heusden is er weinig ruimte om tijdelijk water te bergen. Tussen  het bedrijventerrein Groenewoud en de A59 is 1,2 ha  geschikte grond gevonden. De gemeente Heusden heeft deze grond beschikbaar gesteld. In samenwerking met het waterschap, de gemeente en belanghebbende partijen is een plan voor de waterberging opgesteld. De aanleg van deze waterberging is een eerste oplossing om wateroverlast in de omgeving te voorkomen. De sloot De Bosschen wordt tevens iets verbreed om beter water af te kunnen voeren. Er volgen in de toekomst nog meer maatregelen wanneer er geschikte locaties worden gevonden voor tijdelijke berging van water bij piekbuien.

Compensatie bomen

Deze week start aannemer Pennings met het verwijderen van bomen om ruimte te maken voor de waterberging. De gekapte bomen worden één op één gecompenseerd. Deze worden naast de waterberging op de locatie van de voormalige inrit van de snelweg geplant. Samen met de Natuur- en Milieuvereniging Heusden hebben het waterschap Aa en Maas en de gemeente Heusden een plan opgesteld om in en rondom de waterberging zelfs méér natuur terug te brengen. Naast de waterberging ligt de focus in dit plan op een ecologische inrichting, er wordt bijvoorbeeld ook nog een poel aangelegd. Dit biedt kansen voor amfibieën en insecten en vervolgens natuurlijk ook vogels en zoogdieren die hier hun leefgebied kunnen vinden.

Werkzaamheden

Na het verwijderen van de bomen wordt de grond onderzocht op explosieven. Als dat onderzoek afgerond is wordt de grond klaargemaakt voor de waterberging. Er wordt onder andere 90 cm grond van de bovenlaag verwijderd. Het water dat tijdelijk in de waterberging geparkeerd wordt kan dan beter doordringen in de grond als het weer weg moet. Daarnaast kan door de verlaging van de grond het water in het waterbergingsgebied blijven. Er wordt ook één inlaat gerealiseerd ter hoogte van de Spoorlaan. Hiervoor zal een tijdelijke omleidingsroute voor deze weg worden ingesteld in het voorjaar van 2020. Voor de zomer van 2020 is de waterberging gereed.