Plannen optimalisatie peilbeheer Goorloop-Snelle Loop ter inzage


5 februari 2020

Waterschap Aa en Maas heeft in juli 2018 een visie vastgesteld voor de optimalisering van het peilbeheer in het stroomgebied van de Snelle Loop, Peelse Loop en het noordelijk deel van de Goorloop. Een deel van de maatregelen uit de visie zijn inmiddels uitgewerkt  in een aantal concrete projectplannen. Deze ontwerp projectplannen liggen ter inzage tot en met 28 februari.

Omgaan met klimaatextremen

Waterschap Aa en Maas werkt al enige tijd samen met belanghebbenden uit de streek aan de optimalisatie van het watersysteem binnen de gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek en Helmond. Dit is nodig vanwege veranderend grondgebruik, nieuwe wensen en (water)behoeften uit de streek en klimaatverandering. De droogte in 2018 en 2019 heeft de urgentie voor het nemen van maatregelen verder vergroot. Peter van Dijk, dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas: “Om de klimaatextremen beter aan te kunnen en het watersysteem veerkrachtiger te maken, hebben we deze plannen opgesteld voor het projectgebied Goorloop - Snelle Loop. We kunnen dan, in combinatie met een dynamischer beheer, beter invulling geven aan de waterbehoefte van landbouw én natuur.”

Maatregelen en planning

Een aantal maatregelen uit de eerder opgestelde visie zijn al uitgevoerd. Er zijn bijvoorbeeld al een aantal stuwen geautomatiseerd. Een groot aantal maatregelen vanuit de visie is uitgewerkt in een ontwerp projectplan per deelgebied: ‘Snelle Loop en Heijeneindsche Loop’, ‘Ripseweg’, ‘Molenbroekse Loop en Peelse Loop’ en ‘Esperloop’. In deze projectplannen staan maatregelen omschreven zoals het plaatsen van nieuwe stuwen. Met een stuw kan het waterpeil beter gereguleerd worden, bijvoorbeeld in tijden van droogte kan water beter worden vastgehouden. Ook worden er een aantal duikers vergroot waardoor water beter aan- en/of afgevoerd kan worden. De uitvoering van deze plannen is gepland voor de tweede helft van 2020. Verwachting is dat het hele project in 2022 is uitgevoerd.

Ter inzage

De beschreven maatregelen, het doel, de aanleiding en de effecten zijn terug te lezen in de ontwerp projectplannen. Deze plannen liggen van 17 januari 2020 tot en met 28 februari 2020 ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze op de plannen kenbaar maken. Alle stukken zijn in te zien op www.aaenmaas.nl/goorloopsnelleloop.

Meer informatie over de plannen bij u in de buurt? Neem dan contact op met projectleider Bart Engels  via 088 - 17 88 000.