Plannen optimalisatie peilbeheer Kleine Beek ter inzage


7 februari 2020

Waterschap Aa en Maas is in 2018 samen met de streek aan de slag gegaan om het watersysteem in de gemeenten St. Anthonis en Boxmeer te optimaliseren. Er zijn analyses uitgevoerd en tijdens streekbijeenkomsten zijn knelpunten en kansen opgehaald. Dit alles heeft geresulteerd in een visie met maatregelenpakket. Voor de uitvoering van een aantal van deze maatregelen wordt een Projectplan Waterwet opgesteld, zoals voor het eerste cluster aan maatregelen genaamd ‘Kleine Beek – Spekklef’ in Oploo. Dit Ontwerp Projectplan ligt tot en met 18 maart 2020 ter inzage.

In het huidige watersysteem in de gemeenten St. Anthonis en Boxmeer worden kansen en knelpunten ervaren in het dagelijks waterbeheer. Waterpeilen en grondgebruik zijn niet overal optimaal op elkaar afgestemd en de wateraanvoer en waterafvoer kan worden verbeterd. Daarnaast gaan we in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met meer periodes van langdurige droogte of kortstondige hevige regenval. Dit betekent dat een veerkrachtig en dynamisch watersysteem nodig is om hier goed mee om te kunnen gaan. Daarom is waterschap Aa en Maas samen met de streek aan de slag gegaan om de water aan- en afvoer en peilbeheersing in de gemeenten St. Anthonis en Boxmeer te optimaliseren.

Maatregelen in Kleine Beek

Met het Ontwerp Projectplan ‘Kleine Beek – Spekklef’ wordt invulling gegeven aan de maatregelen uit de visie voor het optimaliseren van het peilbeheer in Oploo. Het gaat om een cluster aan maatregelen in de Kleine Beek en zijsloten. Er worden onder andere stuwen verplaatst of aangepast om de peilbeheersing te optimaliseren en knelpunten in de waterafvoer worden opgelost. Voor aanliggende grondeigenaren biedt dit meer zekerheid over afgesproken waterpeilen. Het Ontwerp Projectplan is in overleg met direct belanghebbenden opgesteld. Het plan ligt van 4 februari 2020 tot en met 18 maart 2020 ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze op de plannen kenbaar maken. Alle stukken zijn in te zien op www.aaenmaas.nl/stanthonisboxmeer. Eind 2020 wordt gestart met uitvoering van de maatregelen in de Kleine Beek.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 19 februari 2020 organiseert Waterschap Aa en Maas een inloopbijeenkomst over het Ontwerp Projectplan ‘Kleine Beek – Spekklef’. De bijeenkomst wordt georganiseerd om omwonenden en geïnteresseerden te informeren over het plan en eventuele vragen te beantwoorden. De bijeenkomst vindt plaats in Koffiehuus Ons Moe aan de Grotestraat 10-A in Oploo. Tijdens de inloopbijeenkomst kan men tussen 15:00 en 19:00 uur zonder afspraak binnenlopen en zijn diverse specialisten aanwezig om vragen persoonlijk te beantwoorden.

Meer informatie over dit project vindt u op www.aaenmaas.nl/stanthonisboxmeer.