Ontwerp bestemmingsplan Hoogwaterbescherming Grave ter inzage


24 september 2019

De totstandkoming van de waterberging nabij Grave is recent weer in een nieuwe fase gekomen. In augustus 2019 hebben de colleges van de gemeente Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert de ontwerp-bestemmingsplannen die de realisatie van de waterberging planologisch mogelijk maken,  in procedure gebracht. De termijn van ter inzagelegging loopt tot en met dinsdag 1 oktober aanstaande. Vervolgens zullen de definitieve bestemmingsplannen worden opgesteld. Naar verwachting zullen deze plannen door de gemeenteraden van Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert eind van dit jaar worden vastgesteld.

Noodzaak waterberging

De waterberging is noodzakelijk om te voorkomen dat in de kern Grave in uitzonderlijke gevallen wateroverlast ontstaat. In een zorgvuldig doorlopen proces is samen met de omgeving en specialisten van het waterschap bepaald waar de waterberging zou moeten komen. In deze kaart (jpg, 126 kB) zijn de contouren van de waterberging aangegeven.

Aanleg waterberging

Voor de aanleg van de waterberging wordt gebruik gemaakt van het natuurlijke hoogteverschil. Ter hoogte van de Egweg-Rotscheweg zal een dam met stuw worden geplaatst in de beek de Lage Raam. Deze stuw kan worden opgetrokken wanneer hoog water verwacht wordt en zo kan het waterbergingsgebied zich vullen met water. Het gaat hierbij om specifieke situaties die eens per 100 jaar voor komen. Maar die wel verstrekkende gevolgen zouden (kunnen) hebben als er geen maatregelen genomen worden.

Dubbelfunctie stuw

De nieuwe stuw krijgt een dubbele functie. De belanghebbende partijen in het gebied willen namelijk naast het inzetten van de stuw voor waterberging, deze ook inzetten voor regulier peilbeheer. Hoe dit precies gaat zijn wordt nog onderzocht en besproken met de omgeving. Dit is een apart traject, genaamd participatieve monitoring. Zowel voor de aanleg van de waterberging (dam met stuw) als voor het instellen van het regulier peilbeheer wordt een formele procedure doorlopen waarop inspraak mogelijk is: projectplan waterwet. Wij zullen dit via deze nieuwsbrief t.z.t. ook communiceren. Beide procedures zullen waar mogelijk parallel naast elkaar lopen, dit hebben wij in een stroomschema (pdf, 114 kB) weergeven.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsitem? Neem dan contact op met Ingrid Rijkers  (irijkers@aaenmaas.nl / 073-6158269 of Patrick Oomens (poomens@aaenmaas.nl / 073-6156825).