Nieuwe streefpeilen in de Raamvallei gunstig voor landbouw én natuur


20 december 2019

In de Raamvallei wordt door waterschap Aa en Maas samen met inwoners en gebiedspartners hard gewerkt aan een robuust, toekomstbestendig, watersysteem. Dit moet er voor zorgen dat zowel natuur als landbouw van een zo optimaal mogelijk (grond)waterpeil kan genieten. Een eerste stap hierin, is het instellen van nieuwe streefpeilen.

Veranderde bedrijfsvoering en grondgebruik stellen andere eisen aan het waterbeheer dan in het verleden. En weersextremen, die vaker kunnen voorkomen, zijn het gevolg van een veranderend klimaat. Ernest de Groot, Dagelijks Bestuurslid van waterschap Aa en Maas: “Daar kunnen we niet omheen, dus moet het watersysteem hier zo goed mogelijk op worden voorbereid. Daarom zijn we samen met de streek aan de slag gegaan om te kijken hoe we het water beter vast kunnen houden in de beken en de water aan- en afvoer en peilbeheersing kunnen optimaliseren.”

Maatregelen en streefpeilen

Samen met de streek is het waterschap in gesprek gegaan over het peilbeheer in de regio. Waar liggen knelpunten, waar kan het beter en hoe dan? De oplossingsrichtingen en peilvoorstellen zijn in streekbijeenkomsten besproken en waar nodig in kleinere groepen uitgewerkt tot de beste keuzes voor het gebied. Ernest de Groot: “Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn het uitvoeren van maatregelen zoals het automatiseren van stuwen of het vergroten van duikers. Dit alles hebben we vastgelegd in een visie. De eerste stap in de uitvoering van deze visie is het instellen van streefpeilen bij bestaande stuwen om meer water vast te kunnen houden in gebieden die in de zomer erg droog zijn. Zo kunnen zowel de natuur als de landbouw vooruit.” Een streefpeil is een vast ingesteld peil bij een stuw en heeft een beheermarge.

Maatwerk

Een streefpeil wordt door het waterschap jaarrond nagestreefd tijdens gemiddelde weersomstandigheden. Met de beheermarge is het mogelijk om tijdelijk in te spelen op droge en natte situaties. Bij een extreem natte of extreem droge situatie blijft maatwerk van toepassing en mag er afgeweken worden van de beheermarge. Vanwege de extreme droogte in 2018 en 2019 is bewust afgeweken van de beheermarge. Vanaf half november 2019 worden weer de streefpeilen gehanteerd, met uitzondering van de Graafsche Raam.

Gebiedsplan Raam

In het gebied rondom de Raam is samen met gebiedspartners gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, infra en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen. Het peilbeheer optimaliseren is een van de projecten die voortvloeit uit dit Gebiedsplan Raam. Aankomende jaren zullen er meer projecten volgen. Voor meer informatie over het Gebiedsplan Raam, zie: www.aaenmaas.nl/gebiedsplanraam. Het Gebiedsplan Raam is een uitwerking van de Samenwerkingsovereenkomst Verborgen Raamvallei.

Meer informatie over de specifieke streefpeilen bij u in de buurt? Neem dan contact op met onze gebiedsbeheerder van district Raam, Arno van Zwam of adviseur watersysteem Jan Derks (0486-396300).

Uitleg optimalisatie peilbeheer en streefpeilen

Hoe werken streefpeilen in de praktijk? En wat doet het waterschap tijdens droogte, wat als het te nat is? In onderstaande animatie leggen we het uit.