Privacyverklaring Wet politiegegevens


Bij het opsporen van strafbare (milieu)feiten verwerken onze buitengewoon opsporingsambtenaren persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat de identiteit van de verdachte moet worden vastgesteld. Het verwerken van persoonsgegevens voor het uitvoeren van de politietaak (politiegegevens) valt onder de Wet politiegegevens (Wpg).

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens om strafbare feiten op te sporen en te voorkomen. Dit doen we bijvoorbeeld als we een melding krijgen van een milieuvervuiling. In dat geval kunnen we gegevens over jou verzamelen, zoals je naam, adres en contactgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens verwerken, afhankelijk van het soort onderzoek en het doel. Dit kunnen zijn:

  • Persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer.

Waarvoor delen we jouw persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens alleen met andere partijen als dat nodig is voor het uitvoeren van politietaken. Dit kunnen zijn:

  • Andere overheidsinstanties, zoals de politie.
  • Derden die ons helpen bij de verwerking van persoonsgegevens, zoals IT-leveranciers.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld. Dit is in de meeste gevallen maximaal vijf jaar na de eerste verwerking.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te bekijken, aan te laten passen of te laten verwijderen. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. We informeren jou over de verwerkingen.

Hoe kun je gebruik maken van je rechten?

Je kunt jouw verzoek digitaal indienen door onderstaand formulier in te vullen. Hiervoor heb je DigiD nodig.

Dien jouw verzoek om gebruik te maken van je rechten in

We kunnen jouw verzoek afwijzen als het:

  • het gerechtelijk onderzoek of de strafzaak in de weg zou staan
  • nadelige gevolgen zou hebben voor het voorkomen van strafbare feiten.
  • de openbare veiligheid in gevaar zou brengen.
  • de rechten en vrijheden van anderen zou schenden.
  • de nationale veiligheid in gevaar zou brengen. Dit betekent dat we uw verzoek niet kunnen inwilligen als het ervoor zou zorgen dat de veiligheid van Nederland in gevaar komt.
  • Een verzoek kan ook worden afgewezen als het kennelijk ongegrond of buitensporig is. Dit betekent dat we jouw verzoek niet kunnen inwilligen als het duidelijk is dat je geen recht hebt op de informatie die je wilt hebben, of als het verzoek te veel tijd zou kosten om te verwerken.

Vragen? We helpen je graag!