Bewust werken met mest: werken aan gezond land en water


Mest is onmisbaar bij agrarisch ondernemen. Om gewassen te laten groeien is een goede bemesting nodig. Daarbij is het wel belangrijk om je aan de regels te houden. Overbemesting en lozingen van mest kunnen zorgen voor algengroei en zuurstofloosheid in het oppervlakte- en grondwater. Dit leidt tot verslechtering van de (grond)waterkwaliteit en heeft daarmee gevolgen voor de landbouwgewassen, het vee en de biodiversiteit. Een verslechterde biodiversiteit leidt tot minder of zelfs het verdwijnen van plant- en diersoorten.

Regels rondom het gebruik van mest worden niet altijd nageleefd. Het niet goed toepassen kan grote effecten hebben op de waterkwaliteit. Op verschillende plaatsen in de regio Oost-Brabant en Limburg-Noord is de waterkwaliteit van het grond- en oppervlaktewater onvoldoende. Watermonsters laten daar een hoog gehalte aan stikstof en fosfor zien, wat duidt op te veel aan voedingsstoffen in het water.

Project gebiedsgericht handhaven mest

Waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Limburg, provincies Noord-Brabant en Limburg, gemeenten, omgevingsdiensten, NVWA, RVO, LNV en het OM  werken samen aan een betere naleving van de mestwetregelgeving en het terugdringen van overtredingen met mest. In het project ‘Gebiedsgericht Handhaven Mest Oost-Brabant en Limburg-Noord’ (GGH Mest) wordt door samen te werken intensief toezicht gehouden en gecontroleerd naleving van de regels rond het gebruik van mest. Er wordt informatie verstrekt en overtreders worden opgespoord en aangepakt. Het doel is om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren en voor alle ondernemers in de mestketen een eerlijk speelveld te creëren.

Beleidsregels

Beleidsregels vergunningverlening lozingen vanuit mestverwerkingsinstallaties (pdf, 285 kB)