Peilbeheer en peilbesluit


Om onze doelen – schoon, veilig en voldoende water – te behalen, maken we per gebied afspraken over de hoogte van de waterpeilen. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met verschillende wensen en belangen in een gebied. De afspraken leggen we vast in een peilbesluit of in peilbeheer.

Peilbesluit in de poldergebieden

In poldergebieden stroomt het water niet vanzelf. Gemalen verpompen het water. In een peilbesluit leggen we de zomer- en winterwaterpeilen vast voor een begrensd gebied, namelijk de polders rondom de Maas (district Hertogswetering). Het peilbesluit is een wettelijk bepaald instrument uit de Waterwet. Bij het opstellen van het peilbesluit maken we afwegingen. We kijken naar hoe we wateroverlast en droogte kunnen voorkomen, hoe we de kwaliteit van water kunnen beschermen en verbeteren en wat belangrijk is voor bijvoorbeeld landbouw en recreatie.

Nota peilbesluiten

Peilbesluiten op de kaart

Download de peilbesluiten

Peilbeheer in vrij afwaterende gebieden

In gebieden (de districten Beneden Aa, Boven Aa en Raam) waar het water van hoog naar laag stroomt (vrij afwaterende gebieden) hebben we geen peilbesluit, maar geldt de nota peilbeheer. In de nota peilbeheer staan algemene richtlijnen om per gebied (peilvak) tot streefpeilen te komen. Op basis van deze richtlijnen bespreken we met bewoners, bedrijven en belangengroepen uit de omgeving wat het gewenste waterpeil is. Hierbij worden de verschillende belangen besproken en afgewogen. De uitkomst van die gesprekken is een streefpeilbesluit voor het betreffende gebied. Hoe dit werkt, zie je ook in onderstaand filmpje.

Nota peilbeheer

Vragen? Wij helpen jou graag!