Mogelijkheden opgave waterschapseigendom voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)


Ontwikkelingen vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) maken het mogelijk voor agrariërs om via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidie aan te vragen voor het beheer van landschapselementen van derden. Landschapselementen zijn water, hout en andere delen waar geen landbouwactiviteit op wordt uitgeoefend. Agrarische ondernemers hebben tot en met 15 mei 2024 de tijd om, via de gecombineerde opgave, de landschapselementen die zij beheren voor subsidie te laten meetellen.

Wij krijgen verzoeken voor toestemming om eigendom van het waterschap op te geven als landschapselement. De afgelopen tijd is onze werkwijze over 2023 voor het verlenen van toestemming geëvalueerd. Hierbij is rekening gehouden met het advies van de Unie van Waterschappen en de reacties vanuit de agrarische sector. Op 13 maart 2024 heeft het dagelijks bestuur besloten om de huidige werkwijze voort te zetten en dat het waterschap informatie aanlevert aan het RVO voor controle op oneigenlijke opgave.

Huidige werkwijze

Wij geven landschapselementen alleen in gebruik via een schriftelijke overeenkomst (huur, pacht of bruikleen). Aan deze overeenkomst koppelen wij de voorwaarde dat het betreffende element wordt onderhouden door de gebruiker. Daarnaast kunnen er voorwaarden worden opgenomen ter bevordering van de biodiversiteit.

Uitgangspunten

Per landschapselement hanteren wij de volgende uitgangspunten;

  • Waterlopen: geen toestemming, tenzij de waterloop kan worden afgewaardeerd en in eigendom en beheer kan worden overgedragen.
  • Werkpaden: toestemming als er sprake is van een gebruiksovereenkomst met afspraken over beheer-, onderhouds- of natuurdoelen.
  • Overhoeken; toestemming als er sprake is van een gebruiks-, pacht- of huurovereenkomst met afspraken over beheer-, onderhouds- of natuurdoelen.
  • Ecologische verbindingszone (EVZ)/beek en kreek inrichting (B&K)/natuurvriendelijke oever (NVO): toestemming als er sprake is van een beheerovereenkomst.
  • Waterkeringen: toestemming als er sprake is van huur, pacht of gebruik met afspraken over beheer-, onderhouds- of natuurdoelen.

Door met duidelijke richtlijnen te werken, die voor iedereen hetzelfde zijn, willen we voorkomen dat dezelfde landschapselementen door meerdere partijen worden opgegeven.

Meer informatie

Voor meer informatie over de GLB en landschapselementen verwijzen wij naar de website van de RVO. Vragen of verzoeken aan het waterschap kun je richten aan grondzaken@aaenmaas.nl.


Vragen? Wij helpen je graag verder

Afdeling Grondzaken & Vastgoed

E-mail
grondzaken@aaenmaas.nl