Baggeren


Bagger is een laag modder op de bodem van sloten en beken. Deze laag groeit elk jaar een beetje aan. Baggeren is een belangrijke vorm van slootonderhoud waarbij we deze laag verwijderen. Zonder baggeren slibben sloten en beken dicht. Er kan dan onvoldoende water aan- of afgevoerd worden. Bij hevige regenval kan dat leiden tot wateroverlast of een slechtere waterkwaliteit omdat er minder zuurstof aanwezig is.

Het baggerseizoen start jaarlijks nadat het maaien is afgerond en loopt van half november tot eind december, met een uitloop tot begin maart afhankelijk van de weersomstandigheden. Alle sloten en beken worden periodiek gebaggerd binnen een cyclus van 7 jaar. Met nieuwe technieken zorgen we ervoor dat we steeds gerichter kunnen bepalen waar en wanneer baggeren echt nodig is. Dit zorgt voor kostenbesparing en minder overlast voor de boeren.

We komen wellicht op jouw perceel

Ben jij eigenaar van een perceel waar een sloot doorheen loopt? Of grenst je perceel aan een sloot of beek die door het waterschap onderhouden wordt? Dan maken we wellicht gebruik van jouw perceel. We brengen je via een brief op de hoogte wanneer we komen baggeren.

Baggerwerkzaamheden.

Afspraken rondom baggeren

  • Voor de uitvoering van de werkzaamheden maken we gebruik van een deel van jouw perceel. We hebben hiervoor een werkbreedte nodig van maximaal 5 meter vanuit de insteek van de waterloop.
  • Aangrenzende percelen hebben ontvangstplicht voor de uitkomende bagger. Dit betekent dat de aannemer de uitkomende bagger binnen het draaibereik van de kraan op jouw perceel mag leggen. De ontvangstplicht geldt alleen voor de uitkomende bagger. Mocht er puin meekomen uit de sloot dan ruimen wij dat indien nodig op.
  • Als bagger verontreinigd is mag het niet verspreid worden over aangrenzende percelen. Daarom onderzoeken we vooraf of de bagger ‘verspreidbaar’ of ‘niet verspreidbaar’ is. Als de kwaliteit van de bagger niet verspreidbaar is, laten wij de bagger afvoeren naar een erkende verwerkingslocatie.
  • De aannemers zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. Mocht daarbij toch structuur- of gewasschade ontstaan, dan kennen wij een schadevergoedingsregeling.
  • We houden zoveel mogelijk rekening met de aanwezige flora en fauna en zorgen dat we niet in het broedseizoen werken. Zo beperken we eventuele nadelige effecten op de natuur tot een minimum.

Vragen? Wij helpen je graag!