Peelvenen De Bult


In dit gebied zijn waterlopen ondieper gemaakt, grenssloten gedempt, stuwen en peilgestuurde drainage aangelegd om restanten van hoogveen, berkenbos en droge en vochtige heide te behouden en waar mogelijk te herstellen ook met betrekking tot de landbouw, bewoners en cultuurhistorie. Het project is afgerond.

BoAa__Peelvenen