Interactieve bijeenkomst ‘kansen voor natte teelten in de bouw’


De vernatting van de Peel biedt kansen voor het verbouwen van natte teelten. Op vrijdagmiddag 13 januari organiseerden Waterschap Aa en Maas en Innovatiehuis de Peel samen een interactieve bijeenkomst over het telen en toepassen van gewassen in natte teelten. De bijeenkomst was gericht op de hele keten van boer tot architect tot bouwer. Met zo’n 75 deelnemers gingen we aan de slag  om de kansen te verkennen die vernatting van de Peel biedt voor biobased bouwen met natte teelten.

Biobased bouwen

Natte teelten, ook wel paludicultuur genoemd, zijn gewassen zoals riet, wilg en lisdodde die gedijen bij natte omstandigheden. Voor deze gewassen worden steeds meer toepassingen ontwikkeld, met name in de bouw, maar bijvoorbeeld ook als vervanger voor veen in potgrond. Het bouwen met natuurlijke materialen, ook wel biobased bouwen genoemd, is een duurzaam alternatief voor veel traditionele materialen.

Terugblik bijeenkomst

De bijeenkomst werd ingeleid door designer Liselot Cobelens. Zij gaf een korte toelichting op haar installatie Dryland, waarin verschillende uitdagingen voor het landschap van de Peel worden onderzocht en verbeeld, zoals tegengaan van droogte, brand en uitstoot van CO2 door het beter vasthouden van water en hervernatting van de veenbodem. Daarna werden de deelnemers verdeeld over 4 groepen, die met elkaar een programma doorliepen bestaande uit 2 workshops en een veldbezoek.

De workshop teelt begon met ervaringsdeskundige Johan Oskam, agrariër uit Noord-Holland. Op diverse proefpercelen in o.a. Zegveld, Ankeveen en het Zuiderveen zijn waardevolle ervaringen opgedaan met de teelt van Lisdodde. Hierdoor zijn de risico’s en randvoorwaarden voor het telen van dit gewas inzichtelijk gemaakt. De workshop werd vervolgd door Spaak Circular Solutions, met een toelichting op het verdienmodel voor natte teelten. Spaak heeft een model ontwikkeld waarin een breed scala aan variabelen kan worden ingevoerd die van invloed zijn op de kosten en opbrengsten van een perceel. Dit model is openbaar beschikbaar.

Boeiende gesprekken

Tijdens de workshop bouwen met biobased materialen liet Company New Heroes de deelnemers kennis maken met allerlei biobased bouwmaterialen aan de hand van de Nature Building Kit. Er is al enorm veel mogelijk en beschikbaar! Zoals wandpanelen van zeewier, of een buitenbeits van levende bacteriën. De speelse werkvorm tijdens de workshop bracht boeiende gesprekken op gang tussen verschillende schakels in de keten.

Workshop over natte teelten

Bezoek proefveld

Per pendelbus werd een bezoek gebracht aan een nabijgelegen proefveld waar Aa en Maas de teelt van Lisdodde test. Na een korte wandeling door de modder konden de deelnemers live toekijken hoe de lisdodde werd geoogst en gehakseld met behulp van een speciaal hiervoor ontwikkelde machine. Robert Wellink vertelde over het lage gewicht en de geringe bodemdruk, de moderne, schone motor en de maaikop die wel het gewas maait en afvoert, maar kikkers en insecten op de bodem met rust laat.

Veel kansen

De dag werd afgesloten met een enthousiast betoog van gedeputeerde Anne-Marie Spierings. Zij deelde haar overtuiging dat natte teelten kansen bieden op vele vlakken; een nieuw verdienmodel voor boeren, verduurzaming van de gebouwde omgeving, een prettig woonklimaat, herstel van waterkwaliteit en waterberging, meer biodiversiteit en de opslag van CO2. Als het aan haar ligt zet Brabant vol in op het verzilveren van deze kansen. Waterschap Aa en Maas en Innovatiehuis de Peel beamen dit volledig en zetten hier de schouders onder.

Regionale keten voor biobased bouwen

Innovatiehuis de Peel gaat de komende maanden aan de slag met het opzetten van een regionale keten voor biobased bouwen in de Peel. Om tot opschaling te komen in de toepassing van biobased materialen is een constante kwaliteit en voldoende volume van grondstoffen cruciaal voor de afnemers. Voor boeren is een garantie van afname tegen een eerlijke prijs van belang. In het project wordt ernaar gestreefd om hier afspraken over te maken met zoveel mogelijk partijen uit de keten. Geïnteresseerd in deelname? Stuur dan een mail naar sonjavanuden@innovatiehuisdepeel.nl.

Ondersteuning en advisering

Waterschap Aa en Maas ondersteunt graag boeren die aan de slag willen met natte teelten op lager gelegen gebieden in het landschap. Voorbeelden hiervan zijn locaties rondom natte natuurgebieden zoals de Peel en locaties die zijn gelegen in beekdalen. Het waterschap kan onder andere adviseren over de hydrologische omstandigheden en de geschiktheid voor een natte teelt. Neem bij interesse contact op met Hilke van den Elsen.

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het Interreg project Carbon Connects en AgroProeftuin de Peel.

Meer informatie

Klik op onderstaande button voor meer informatie over de kansen voor natte teelten.

Meer informatie over de kansen voor natte teelten


Vragen? Wij helpen je graag!

Hilke van den Elsen

Functie
Beleidsadviseur water en klimaat
Telefoon
06-13 94 99 13
E-mail
hvandenelsen@aaenmaas.nl