Omgevingswet


De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de huidige wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, landbouw, cultuurhistorie, natuur én water. Daardoor zijn er minder en overzichtelijkere regels en ontstaat er meer ruimte voor lokaal maatwerk en (lokale) initiatieven.

De wet treedt 1 januari 2024 in.

Waterverhaal voor omgevingsvisies gemeenten

Een aantal gemeenten in ons werkgebied hebben het proces voor het opstellen van een omgevingsvisie gestart. Een omgevingsvisie is een weergave van de keuzes die een stad, dorp of regio maakt over het beheer, beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Wij vinden het belangrijk een duidelijk en actueel kader te schetsen waarin de waterbelangen zichtbaar worden. Zo kunnen we samen met gemeenten deze belangen onderdeel laten zijn van de omgevingsvisies. Daar is ons Waterverhaal van voor bedoeld. Neem een kijkje op: Waterverhaal van waterschap Aa en Maas (pdf, 37 MB)

Maatschappelijke doelen van de Omgevingswet

Het motto van de Omgevingswet is: 'ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit'. Dit motto is vertaald in twee maatschappelijke doelen:

  • Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden.
  • De fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou?

De Omgevingswet stelt de gebruikers centraal. Er komt meer ruimte om te ondernemen en de procedures zijn korter door snellere besluitvorming. Een initiatiefnemer, bijvoorbeeld een inwoner of een organisatie, kan straks in één digitaal loket snel zien wat er mag in zijn of haar leefomgeving. Bij dat digitale loket kan ook een vergunning aangevraagd worden. Achter het loket regelen de overheden dat er een goede afweging van belangen wordt gemaakt.

Meer informatie over wat de Omgevingswet voor jou betekent

Aa en Maas zoekt samenwerking

Waterschap Aa en Maas wil in aanloop naar de nieuwe Omgevingswet samenwerken met partners zoals gemeenten. We volgen de ontwikkelingen op de voet, bespreken met elkaar wat er nodig is om bijvoorbeeld het digitale loket te realiseren en wat dit betekent voor de onderlinge communicatie en samenwerking.