Omgevingswet


De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de huidige wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, landbouw, cultuurhistorie, natuur én water. Daardoor zijn er minder en overzichtelijkere regels en ontstaat er meer ruimte voor lokaal maatwerk en (lokale) initiatieven.

Vanwege onder andere corona is de invoering van de wet uitgesteld. Naar verwachting treedt deze juli 2022 in.

Ter inzage: waterschaps- en onderhoudsverordening en twee beleidsregels

De waterschapsverordening, onderhoudsverordening en twee beleidsregels van waterschap Aa en Maas liggen ter inzage. Dat betekent dat je de stukken kunt bekijken en erop kunt reageren. Wij horen graag jouw mening. De inzagetermijn is van 1 juli 2021 tot en met 12 augustus 2021.

Bekijk de stukken

Dien je zienswijze in

Wat is de aanleiding?

Alle regels van ons waterschap staan nu in de keur en bijbehorende algemene regels. Door de komst van de Omgevingswet moeten waterschappen hun regels bundelen in één waterschapsverordening. We zijn hiermee aan de slag gegaan.

Wat verandert er?

  • De waterschapsverordening vervangt de keur en algemene regels.
  • De huidige systematiek en formulering van de keur en algemene regels voldoet niet aan de eisen van het digitale stelsel van de Omgevingswet. Om aan deze eisen te voldoen, zijn de opbouw van de paragrafen en artikelnummering gewijzigd.  Ook de formulering van de verbodsbepalingen, de vrijstellingen en bijbehorende voorschriften zijn aangepast.
  • De waterschapsverordening mag geen regels over het onderhoud bevatten. Waterschap Aa en Maas heeft daarom de huidige onderhoudsbepalingen uit de keur overgeheveld naar een aparte onderhoudsverordening.
  • Daarnaast krijgt het waterschap regels van het Rijk. Dit heet de bruidsschat. Waterschap Aa en Maas heeft de bruidsschat op twee onderdelen gewijzigd.
  • Tot slot herzien we twee beleidsregels. Deze herziening is het logische gevolg van de wijzigingen door de Omgevingswet.

Waterverhaal voor omgevingsvisies gemeenten

Een aantal gemeenten in ons werkgebied hebben het proces voor het opstellen van een omgevingsvisie gestart. Een omgevingsvisie is een weergave van de keuzes die een stad, dorp of regio maakt over het beheer, beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Wij vinden het belangrijk een duidelijk en actueel kader te schetsen waarin de waterbelangen zichtbaar worden. Zo kunnen we samen met gemeenten deze belangen onderdeel laten zijn van de omgevingsvisies. Daar is ons Waterverhaal van voor bedoeld. Neem een kijkje op:  Waterverhaal van waterschap Aa en Maas

Maatschappelijke doelen van de Omgevingswet

Het motto van de Omgevingswet is: 'ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit'. Dit motto is vertaald in twee maatschappelijke doelen:

  • Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden.
  • De fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou?

De Omgevingswet stelt de gebruikers centraal. Er komt meer ruimte om te ondernemen en de procedures zijn korter door snellere besluitvorming. Een initiatiefnemer, bijvoorbeeld een inwoner of een organisatie, kan straks in één digitaal loket snel zien wat er mag in zijn of haar leefomgeving. Bij dat digitale loket kan ook een vergunning aangevraagd worden. Achter het loket regelen de overheden dat er een goede afweging van belangen wordt gemaakt.

Aa en Maas zoekt samenwerking

Waterschap Aa en Maas wil in aanloop naar de nieuwe Omgevingswet samenwerken met partners zoals gemeenten. We volgen de ontwikkelingen op de voet, bespreken met elkaar wat er nodig is om bijvoorbeeld het digitale loket te realiseren en wat dit betekent voor de onderlinge communicatie en samenwerking.