Algemeen bestuur bespreekt 5 juli de Voorjaarsnota 2024


27 juni 2024

Op vrijdag 5 juli vergadert ons algemeen bestuur om 10.30 uur. De vergadering is in vergaderzaal 4.29 van het Waterschapshuis in ’s-Hertogenbosch. Het algemeen bestuur neemt besluiten over voorstellen die voorliggen. Je kunt de vergadering ook volgen via een livestream.

Er zal onder meer gesproken worden over de Voorjaarsnota 2024. In deze nota stelt het Dagelijks Bestuur de uitgangspunten vast voor de begroting voor het jaar 2025.

Daarnaast staan onder andere de volgende punten op de agenda:

  • Kredietaanvraag project ‘Ecologische verbindingszone/ natuurvriendelijke oever Het Ven’ te Bakel
  • Kredietaanvraag Beekherstel Groene Punt
  • Voorbereiding effluentverbetering met een aanvullende zuiveringsstap op rwzi 's-Hertogenbosch
  • Investeringskrediet vervangen persleiding Lithoijen
  • Zienswijze concept jaarplan en begroting Regio Noordoost-Brabant (RNOB) 2025
  • Zienswijze concept-convenant Regio Noordoost-Brabant (RNOB) ingaande 1 januari 2025
  • Jaarstukken 2023, kadernota 2025 en ontwerpbegroting 2025 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
  • Kredietvoorstel realisatiefase Meanderende Maas
  • Investeringskrediet renovatie en capaciteitsuitbreiding rwzi Land van Cuijk

Vergadering bijwonen

Je bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch. Meld je hiervoor uiterlijk donderdag 4 juli aan via tkager-nguyen@aaenmaas.nl.

Je kunt de vergadering ook volgen via onze livestream. Daar vind je ook de volledige agenda met bijbehorende stukken.