Waterbericht april 2022


3 mei 2022

De laatste weken van de maand april waren erg droog. Er viel haast geen regendruppel. Ons werkgebied moest het hebben van de regen in de eerste week van april. Ondanks dat staan de grondwaterstanden in een groot deel van het gebied op normale waarden voor de tijd van het jaar.

Maar, er zijn zeker ook gebieden waar de grondwaterstanden lager zijn. De afvoeren en waterstanden in die beken en sloten zijn nog redelijk op orde maar we zien wel dat het langzaam afneemt. Wij monitoren de waterstanden in die gebieden en zijn extra alert.

In dit waterbericht lees je hoe het watersysteem er verder voor staat en wat de verwachting is voor de komende periode.

Gevallen neerslag en neerslagtekort

In ons werkgebied viel in april tussen de 18 en 27mm regen. Normaal is dat gemiddeld ongeveer de 40mm. Vrijwel alle neerslag viel in de eerste week van april. Daarna is het vrijwel droog geweest.

Daarnaast verdampte door een langdurige oostenwind relatief veel water uit de ondergrond. Het neerslagtekort is nu dan ook al vergelijkbaar met het droogtejaar 2018. Maar in 2018 zette de echte droogte pas in juni in.

Grondwaterstanden

In het benedenstroomse deel van de Aa (ten noorden van Helmond), het gebied rond de Raam en de polders in Hertogswetering zijn de grondwaterstanden over het algemeen normaal voor de tijd van het jaar. Ook op de Maashorst zijn de grondwaterstanden over het algemeen goed op peil.

In het bovenstroomse deel van de Aa (ten zuiden van Helmond) blijven de grondwaterstanden nog wat achter. Daar staan nog relatief veel peilbuizen op rood of oranje, wat betekent dat de grondwaterstand laag of erg laag is voor de tijd van het jaar. De reden hiervoor is dat er in dat gebied over langere periode minder neerslag is gevallen dan in andere delen van ons werkgebied.  In de natuurgebieden Groote Peel en Deurnsche Peel laten twee peilbuizen hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar zien.

Kaart grondwaterstand op 3 mei 2022

Oppervlaktewater (het water in onze sloten en beken)

Doordat we met onze stuwen de waterstanden hoog houden, kunnen we de waterstand in de meeste sloten en beken nog op peil houden.

De afvoeren in sloten en beken zijn op de meeste locaties normaal voor de tijd van het jaar. In de Aa is de afvoer op een aantal locaties wat lager. Dit is met name het geval in het Aa stroomgebied rond en ten zuiden van Helmond. Op plekken waar het wat droger is, voeren we maximaal water aan zodat er toch voldoende water is. Dat gebeurt bijvoorbeeld Noordervaart en Peelkanaal.

Bodem en beregenen

Door het uitblijven van regen droogt de bodem op. (Ontkiemende) gewassen kunnen daardoor steeds slechter bij het water in de ondergrond. Als gevolg hiervan worden gewassen in ons werkgebied alweer beregend.

Maatregelen

Verbod beregening grasland uit grondwater in district Boven Aa

Op 1 april is een verbod voor de beregening van grasland uit grondwater in het district Boven Aa afgekondigd. De grondwaterstanden in dat gebied waren dusdanig laag dat volgens de geldende afspraken een verbod afgekondigd wordt. Dit verbod geldt in de maanden april en mei.

Peilbeheer

Ons peilbeheer is erop gericht om zoveel mogelijk water vasthouden. Op en rond de hoge gronden en rond natuurgebieden staan stuwen zeer hoog. Ook in de beekdalen staan de stuwen veelal op een verhoogd niveau. In de polders staan de stuwstanden op streefpeil. Met verzoeken tot peilverlaging ten behoeve van landbewerkingen gaan we kritisch om. Dat betekent dat we goed kijken naar de effecten op de omgeving. Als we instemmen met peilverlaging maken we duidelijke afspraken over de duur van de verlaging.

Wateraanvoer

De wateraanvoer is met name richting de hoge zandgronden via de Noordervaart en Peelkanalen zo goed als maximaal. In andere delen van ons werkgebied is de aanvoer niet maximaal, maar ingesteld naar de waterbehoefte van het gebied.

Waterafvoer

Doordat de wateraanvoer maximaal is kunnen we de waterpeilen en -afvoeren in beken en sloten nog op orde houden. Door het uitblijven van neerslag zien we wel dat het langzaam afneemt. Wij blijven hier alert op.

We hebben nu geen verbod op beregening uit oppervlaktewater. We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Wanneer nodig, stellen we vervolgmaatregelen in.

Verwachtingen watersysteem mei

De verwachting is dat de eerste week van mei qua temperatuur vrij normaal gaat verlopen. Maar de regen waar we zo op hopen, blijft waarschijnlijk uit. Naar verwachting droogt het watersysteem nog verder op, met lagere grondwaterstanden en afvoeren als gevolg. Wij blijven hier alert op.

Ook al hebben we nu al een droge start in mei, is het nog te vroeg iets te zeggen over het verdere verloop van de lente en zomer.

Blijf altijd op de hoogte