De toekomst van ons water volgens de Matroesjka-aanpak: Schoon, zoet en circulair


31 augustus 2022

In een circulaire economie gaan we efficiënt om met grondstoffen, we hergebruiken zoveel mogelijk. Dat Moeder Aarde hierom vraagt, behoeft geen uitleg. In 2050 moet Nederland daarom volledig circulair zijn. Om dat te bereiken EN de beschikbaarheid van schoon zoet water te borgen en de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater te verbeteren zijn goede ideeën nodig. Onze collega’s Ferdinand Kiestra (innovator) en Nicole Homeijer (regisseur circulaire economie en klimaat) en oud collega’s Maurice Ramaker (transdisciplinair verduurzamingsadviseur bij RINVER) en Maarten Nederlof (beleidsadviseur schoon en gezond water bij waterschap Rijn en IJssel) schreven hier samen een artikel over in vakblad H2O waternetwerk.

De Rijksoverheid heeft algemene doelen vastgesteld voor een circulaire economie. Die zijn geformuleerd als 50% reductie in het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 en 100% circulair in 2050. Om deze doelen hanteerbaar te maken heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in 2021 in een policy brief een aanzet gemaakt voor ‘Mogelijke doelen voor een Circulaire Economie’.

In dat document gaat het niet alleen om grondstoffen. Belangrijke pijlers zijn ook de klimaatverandering en de vervuiling van lucht, bodem en water. Alles heeft met elkaar te maken. De waterdoelen die PBL beschrijft gaan specifiek over de waterkwaliteit: water waarin vervuilende grondstoffen terechtkomen wat slecht is voor het milieu. Er is geen aandacht voor schoon zoet water als grondstof voor bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven of voor de procesindustrie. Is dit een gemiste kans? Deze 4 waterexperts vinden van wel en schreven een pleitstuk voor vakblad H2O om schoon zoet water als grondstof mee te nemen in de doelen van het PBL. Water als grondstof, als product en als milieucomponent.

Transitieprincipes

De overgang naar een circulaire waterketen is geen eenvoudige verbeterstap, maar een grote transitieopgave die de hele praktijk van waterbeheer zal veranderen. Daarom werkten Ferdinand, Nicole, Maurice en Maarten ook een aantal transitieprincipes voor de toekomst uit. Met aandacht voor de waterkwaliteit en -kwantiteit. Want volgens hen kan en moet er nu al worden ingespeeld op de werkelijkheid van de toekomst.

Lees het uitgebreide artikel op H2O waternetwerk