Provincie en waterschappen werken samen aan natuur- en wateropgaven in Brabant


4 maart 2021

Gisteren hebben de provincie Noord-Brabant en de vier Brabantse waterschappen - Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland - de Koepelovereenkomst Groenblauw 2021-2027 ondertekend. Het doel is samen werken aan gezamenlijke water- en natuuropgaven om te komen tot een klimaatrobuust Brabant in 2050.

De provincie en de Brabantse waterschappen werken al jaren samen aan water- en natuur (groenblauwe) opgaven. Die samenwerking vindt plaats in verschillende gebieden verspreid door heel Brabant, op basis van verschillende overeenkomsten en samen met diverse partners. Zowel de provincie als de waterschappen willen die samenwerking graag voortzetten en intensiveren. Meer dan ooit tevoren wordt ingezet op maatwerk waardoor gebiedsgerichte aanpak effectief en efficiënt kan worden opgepakt. In de koepelovereenkomst staan de nieuwe samenwerkingsafspraken voor de komende jaren. De provincie en waterschappen benadrukken dat de inzet van andere betrokken partners cruciaal is voor het slagen van de gezamenlijke opgaven op gebied van natuur en water.

Nieuwe afspraken

Provincie en waterschappen voelen een sterke gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om te werken aan deze opgaven. De maatregelen waarover deze overeenkomst gaat, zijn niet alleen belangrijk voor de natuur. De klimaatverandering laat duidelijk zien dat we Brabant weerbaarder moeten maken tegen langdurige periodes van droogte en plotselinge hoosbuien. Als één overheid willen de provincie en de waterschappen daarom samen werken aan een klimaatrobuust Brabant voor de natuur, de economie en voor alle Brabanders. Met deze nieuwe overeenkomst willen de partners hun slagkracht vergroten. Door het optimaal inzetten van ieders instrumenten, capaciteit en middelen wordt er alles aan gedaan om de opgaven binnen de wettelijke termijnen uit te voeren. In de geest van de Omgevingswet gaan de provincie en waterschappen als volwaardige partners met elkaar aan de slag. Bij de uitwerking van plannen en uitvoering van maatregelen worden partners en andere belanghebbenden intensief betrokken. De koepelovereenkomst geldt voor zeven jaar. In die periode kunnen opgaven en belangen veranderen en daarom is flexibiliteit ook van belang.

Opgaven

Het gaat om gezamenlijke opgaven op het gebied van een klimaatrobuust watersysteem en een vitale bodem. Ambities en opgaven, worden de komende tijd verder uitgewerkt. Dan wordt ook gekeken naar de inzet van instrumenten, capaciteit en financiële middelen. Concrete afspraken hierover worden vastgelegd in maatwerkovereenkomsten per waterschap. Hierbij worden de verschillende stakeholders per beheergebied betrokken. De maatwerkovereenkomsten worden gebaseerd op de ambities uit het ontwerp Regionaal Water- en Bodemprogramma van de provincie en de ontwerp Waterbeheerprogramma’s 2022-2027 van de waterschappen. Voor de uitvoering van alle concrete maatregelen is een goede samenwerking met diverse betrokken partners cruciaal. Door met elkaar in gesprek te blijven en van elkaar te blijven leren worden al onze groenblauwe oplossingen slimmer en beter uitvoerbaar. Samen maken we Brabant tijdig klaar voor de toekomst!