Waterschappen en provincie werken versneld en intensiever samen aan water- en natuur


23 december 2021

De vier Brabantse waterschappen en de provincie gaan samen snel en intensief aan de slag met water en natuur in Brabant. Er moet veel gebeuren om sloten, beken en bodem beter bestand te maken tegen natte én droge tijden. Hoe waterschappen en provincie dit de komende zes jaar samen gaan doen, staat in nieuwe maatwerkovereenkomsten. Per stroomgebied in Brabant zijn afspraken gemaakt over doelen, ambities en de werkwijze.

Inhoud maatwerkovereenkomsten

De afspraken gaan onder meer over:

  • Watersysteemherstel, waaronder beek- en kreekherstel en stijging van de grondwaterstanden
  • Natte natuurparels en Natura 2000-gebieden
  • Het realiseren van natuurnetwerken, ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke oevers. Maar ook mogelijkheden voor vismigratie, het klimaatbestendiger maken van onze woonomgeving en een vitale bodem krijgen aandacht.
  • Het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit en de ecologische situatie.

In de gebiedsgerichte aanpak gaan partijen samen aan de slag met bovenstaande doelen. Dit doen ze in overleg met partners in de gebieden. Én met een integrale blik. Dat betekent dat gekeken wordt of ook andere belangrijke opgaven mee op kunnen worden opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan de landbouw- en energietransitie.

In het regeerakkoord dat vorige week gepresenteerd is, wordt het belang van deze gebiedsprocessen bevestigd. In het akkoord staat dat het belangrijk is dat de stikstofaanpak zich niet alleen richt op het verminderen van stikstofuitstoot, maar dat er oog moet zijn voor de samenhangende uitdagingen rond waterkwaliteit, klimaat en natuur. Het kabinet trekt daar veel geld voor uit. Samen met de waterschappen en de provincie kan zo het verschil gemaakt worden.

Gedeputeerde Hagar Roijackers (Water, Natuur en Gebiedsgerichte Aanpak):

“Om de doelstellingen te halen, moeten we versnellen én intensiveren. Deze afspraken zorgen dat we slimmer, flexibeler en effectiever plannen en financieren. Daarmee halen we alles uit de kast om aan onze doelstellingen Kader Richtlijn Water (KRW) 2027 te kunnen voldoen, Brabant klimaatbestendiger te maken, de natuur en het watersysteem te herstellen. Zo willen we voorkomen dat water een schaars goed wordt.”

Maatwerkovereenkomst

Het afstemmen van onderlinge ambities en werkwijzen is niet nieuw. Door gezamenlijke ambities te formuleren ontstaat er een samenwerkingsvoordeel, zijn we sneller in de uitvoering en opereren we meer als één overheid naar alle belanghebbenden in het gebied. Voorheen werden deze werkafspraken sectoraal gemaakt. Eén overeenkomst voor natuuropgaven, één overeenkomst voor de wateropgaven. Met de komst van de maatwerkovereenkomst is het ons gelukt om ambities integraal te benoemen en te prioriteren in een gebiedsgerichte aanpak. En dat is nodig, omdat de water- en natuuropgaven nauw verweven zijn én het belang van slim programmeren toeneemt.

Klimaatrobuust Brabant

De provincie en de waterschappen werken samen aan water en natuur om te komen tot een klimaatrobuust Brabant in 2050. Dijkgraaf Mario Jacobs: “Dijkgraaf Mario Jacobs: “Als we willen voorkomen dat het water ons over de voeten stroomt of juist dat er te weinig water is, dan moeten we onze mouwen opstropen en aan de slag. Hoe en wat? Dat staat in onze nieuwe waterbeheerplannen. Het staat vast dat we dit echt samen moeten doen, pas dan kunnen we ons wapenen tegen de klimaatverandering. Onze maatwerkovereenkomst met de provincie onderstreept dat.”

Nieuwe samenwerkingsprincipes om als één overheid aan deze taken te werken zijn vastgelegd in de Koepelovereenkomst Groenblauw 2021-2027. Per waterschap is de koepelovereenkomst verder uitgewerkt en concreet gemaakt in een Maatwerkovereenkomst groenblauwe opgaven 2022-2027 (MOK).