Bloemrijke dijken moet afname aantal vlinders en bijen halt toe roepen


11 november 2020

Waterschap Aa en Maas gaat onderzoeken welk effect bloemrijke dijken hebben op de biodiversiteit. Hierbij is een traject gekozen wat in potentie redelijk bloemrijk is in de buurt van Cuijk.  Ook wordt de dijk op deze locatie voorlopig anders gemaaid. De pilot komt voort uit de Kleurkeur, een initiatief  van de Vlinderstichting en de Stichting Groenkeur voor ecologisch bermbeheer.

Foto van de dijk in mei 2020

“Vanuit die gedachte zijn we deze pilot gestart om ook op de dijk langs de Maas een proef te gaan doen met de Kleurkeur”, zegt Ernest de  Groot, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas. “Met wel in ons achterhoofd dat de dijk ten aller tijde zijn waterkerende functie moet behouden.” De pilot wordt uitgevoerd nabij Cuijk, tussen dijkpaal 196 tot 208 aan beide zijden van de dijk.

Kleurkeur

De Kleurkeur is bedacht door de Vlinderstichting en Stichting Groenkeur voor aannemers en groenbedrijven die bij het beheer rekening willen houden met vlinders, bijen en andere biodiversiteit. Bermen en groenstroken zijn van levensbelang voor de biodiversiteit. Ze zijn hard nodig met de huidige achteruitgang van insecten. Bloeiende bloemen bieden namelijk voedsel aan vlinders, rupsen, bijen en andere insecten. Ze kunnen er overwinteren. En vogels kunnen weer leven van de aanwezige insecten en kleine zoogdieren.

Nul-meting

Rechts niet gemaaid, links wel gemaaid

“Als eerste hebben we een nul-meting gedaan door tien vakken te monitoren van wat er nu al aan flora en fauna aanwezig is op dit dijkvak”, legt Pieter Jeuken uit, technisch medewerker waterveiligheid bij waterschap Aa en Maas. “Dit is samen met twee ecologen van onze aannemer uitgevoerd en vastgelegd. Vervolgens zijn we met de aannemer gaan kijken hoe en wanneer we het beste kunnen maaien, dit hebben we vastgelegd in een beheerplan. Het effect daarvan gaan we met de pilot testen.”

De belangrijkste aanpassingen in het maaibeleid:

  • De maaier wordt afgesteld op 10 – 15 cm hoogte. Hierdoor beperk je de inslag van de zon op de dijk en dus verdroging van de bodem, en dat is gunstig voor de begroeiing.
  • Het maaien gebeurt van soortenrijk naar soortenarm, hierdoor kunnen de aanwezige zaden zich nog verder verspreiden via de maaier.
  • 15 tot 30 % van de vegetatie wordt binnendijks niet gemaaid en gaat dus lang de winter in. (zie foto rechts)
  • Het maaien vind zo veel mogelijk plaats als de vegetatie is uitgebloeid en zaadzetting heeft plaatsgevonden.

Biodiversiteitsherstel

Waterschap Aa en Maas is sinds dit voorjaar officieel partner van het Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel. Ernest de Groot is dan ook blij met deze pilot. “We zijn het eerste waterschap dat middels een pilot de Kleurkeur toepast op de dijken. We gaan de komende jaren ervaring opdoen en hopelijk kunnen we dit verder gaan uitbouwen.”