Aa en Maas investeert in herstel biodiversiteit


6 mei 2020

Waterschap Aa en Maas is nu officieel partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dit Deltaplan zet zich in voor een Nederland waar mens én natuur ruimte hebben om zich te ontplooien, een ambitie waar het waterschap zich helemaal in kan vinden. Ernest de Groot, lid van het dagelijks bestuur van Aa en Maas: “Via onze aanpak van klimaatadaptatie en waterkwaliteit kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud en herstel van biodiversiteit.”

Het waterschap neemt het partnerschap aan het Deltaplan serieus. In de huidige bedrijfsvoering zit zorgvuldig handelen t.a.v. de biodiversiteit al stevig verankerd in beleid en uitvoering. In het werkgebied van Aa en Maas zijn hiervan dan ook al veel mooie resultaten te zien in de vorm van ecologische verbindingszones, beekherstel en natuurvriendelijke oevers. Ruimte voor verbetering en nieuwe kansen wil het waterschap echter niet onbenut laten. Momenteel wordt er dan ook hard gewerkt aan het opstellen van een Actieplan biodiversiteit waarbij juist daar de focus ligt. Naast fysieke maatregelen zoals het bloemrijk inzaaien van dijken, het toepassen van dood hout en het extensiever beheren van terreinen krijgt bewustwording speciale aandacht.

Bart Simons, adviseur robuust watersysteem bij Aa en Maas: “De biodiversiteit op het land en in het water zijn nauw met elkaar verbonden. Als waterschap hebben wij, met onze honderden kilometers watergang en aangrenzende oeverzones, dijken en andere terreinen een unieke positie als beheerder van de overgangen tussen deze twee werelden. Juist die hebben voor biodiversiteitsherstel veel potentie. Met het ecologisch inrichten hiervan en verder optimaliseren van ons beheer en onderhoud kunnen wij dan ook echt een verschil maken. Andersom helpt een biodivers- en robuust watersysteem ons met de uitdagingen die er zijn op het gebied van bijvoorbeeld waterkwaliteit, plaagsoorten en het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering.

Het bestuur van Deltaplan voor biodiversiteit maakte de toetreding van het waterschap deze week officieel en hoopt dat meer waterschappen volgen: “We vinden het fantastisch dat steeds meer organisaties deel uitmaken van onze beweging voor biodiversiteitsherstel, van overheden en financiers tot onderzoeksinstellingen en boerenorganisaties. We zijn allemaal heel verschillend, maar we hebben een gezamenlijk doel: in 2030 is Nederland een florerende delta voor mens én natuur.”

Meer informatie over het Deltaplan en een overzicht van de partners is te vinden op de website.