Zorgen om waterkwaliteit in sloten Oost-Brabant


14 juli 2020

Uit watermonsters die waterschap Aa en Maas en waterschap De Dommel regelmatig nemen blijkt dat de waterkwaliteit in het oostelijk deel van Brabant in bepaalde gebieden achterblijft. Watermonsters laten daar een hoog gehalte aan stikstof en fosfor zien, wat duidt op te veel aan meststoffen in het water. De waterschappen gaan, samen met partners de NVWA en de Omgevingsdiensten, controleren of mest op de juiste wijze wordt bewerkt en toegepast. Het niet correct toepassen kan grote effecten hebben op de waterkwaliteit.

Gezamenlijke inspectie

Tijdens een gezamenlijke inspectie gaan controleurs de komende weken in gesprek met een aantal agrarische ondernemers in het gebied. Ze proberen de oorzaak te achterhalen en kijken of er sprake is van opzet. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Door een gecombineerde inspectie uit te voeren, kunnen met de ondernemers alle onderdelen rond het aanwenden, scheiden en afvoeren van meststoffen worden gecontroleerd. Als de controleurs constateren dat er sprake is van overtreding van wet of regelgeving kan handhavend opgetreden worden.

Kwaliteit van oppervlakte- en grondwater

Schoon water, zowel oppervlakte- als grondwater, is van belang voor natuur, milieu en de agrarische sector zelf. Slechte naleving van regels rond het gebruik van mest schaden het milieu, vooral de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater. Door overbemesting en lozingen kunnen stikstof- en fosforverbindingen in het oppervlakte- en grondwater terecht komen. Dat kan zorgen voor algengroei en te weinig zuurstof in het water. Dit leidt tot verslechtering van de (grond)waterkwaliteit en de biodiversiteit.

Samenwerken aan de verbetering van de waterkwaliteit

Waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Limburg, provincies Noord-Brabant en Limburg, gemeenten, omgevingsdiensten, NVWA, RVO, LNV en het OM  werken samen aan een betere naleving van de mestwetregelgeving en het terugdringen van overtredingen met mest.