‘s-Hertogenbosch ook in de toekomst voorbereid op hoogwater


4 februari 2020

Na de wateroverlast van 1995 is de Hoogwateraanpak Den Bosch opgestart, HoWaBo. In nauwe samenwerking met alle partners in het gebied hebben de waterschappen Aa en Maas en De Dommel daarna de waterbergingsgebieden rondom ’s-Hertogenbosch ingericht. Eind jaren negentig is de waterberging in het Bossche Broek gerealiseerd en vanaf 2008 in het Vughtse Gement en het Engelermeer. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het bebouwde gebied van ’s-Hertogenbosch en de omliggende gemeenten goed beschermd zijn tegen het hoge water zoals dat in 1995 optrad.

Waterbergingsgebied Bossche Broek
Waterbergingsgebied Bossche Broek

We zien dat het klimaat sneller verandert dan verwacht. Volgens de laatste klimaatscenario’s neemt de kans toe dat de Maas, de Dommel en de Aa heel veel water moeten afvoeren. Waterschappen Aa en Maas en De Dommel hebben daarom onderzoek gedaan naar de risico’s op wateroverlast in hun werkgebied door het extremere weer. Uit de berekeningen blijkt dat de wateroverlast in de stroomgebieden van de beken Aa en Dommel beperkt is en geen grote schade veroorzaakt.

Dat is anders als er ook extreem veel water door de Maas moet worden afgevoerd door heftige regenval in België en Frankrijk. Dan kunnen de beken in de regio ‘s-Hertogenbosch hun water niet meer afvoeren naar de Maas en bestaat de kans dat sommige plaatsen te maken krijgen met wateroverlast.

Deze nieuwe inzichten roepen veel vragen op. Hoe groot is het risico op wateroverlast precies? Waar treedt de wateroverlast op en wat zijn de gevolgen? En welke maatregelen zijn dan nodig om het risico op wateroverlast te beperken. Provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat en de waterschappen gaan nu samen aan de slag om de effecten van de versnelling van de klimaatverandering verder te onderzoeken. Daarna wordt gekeken naar de oplossingen, daar worden maatschappelijke partners bij betrokken.

Werken aan water is nooit af; 25 jaar na het hoge water van 1995 blijven we ons voorbereiden op de toekomst.