Waterschap Aa en Maas bepaalt koers voor komende jaren


21 december 2020

Met het vaststellen van het ontwerp Waterbeheerplan 2022 – 2027 op vrijdag 18 december jl. heeft waterschap Aa en Maas zijn ambities voor de komende jaren kenbaar gemaakt. Het waterschap wil de bescherming van Oost-Brabant tegen overstromingen vergroten. Om beter voorbereid te zijn op extreme droogte wordt daarnaast het watersysteem verder aangepast. Ten slotte wordt ook de waterkwaliteit sterk verbeterd. Dit alles kan het waterschap niet alleen.

Lid dagelijks bestuur Ernest de Groot: “Met dit ontwerp waterbeheerplan zetten we de koers voor het waterbeheer in Oost-Brabant voor de komende jaren neer. Een koers met veel ambitie. Een plan waarin we werken naar een watersysteem waarin elke druppel water wordt benut en we kunnen genieten van schoon water met een grote biodiversiteit.”

Samenwerking

Het ontwerp Waterbeheerplan 2022-2027 is tot stand gekomen dankzij de input van en afstemming met veel verschillende partijen. Van overheden en belangenverenigingen tot inwoners van het werkgebied. Iedereen heeft mee kunnen denken en praten over de invulling van het plan. Dijkgraaf Lambert Verheijen: “Met een zorgvuldig proces hebben we goed in beeld gebracht wat er te kiezen is. Er is veel afgestemd met onze samenwerkingspartners en met de leden van het algemeen bestuur van het waterschap. Dit leidt tot dit mooie, ambitieuze ontwerpplan waar veel betrokkenheid bij is.”

Waterveiligheid

Er zijn grote investeringen nodig om Oost-Brabant beter te beschermen tegen overstromingen vanuit de Maas. De afgelopen jaren zijn nieuwe normen vastgelegd die in 2050 bereikt moeten zijn. In het gebied van Aa en Maas wordt ruim 100 kilometer dijk langs de Maas aangepakt. In 2027 is het traject van Cuijk tot aan Lith gerealiseerd (circa 45 km) en is voor nog eens 40 km dijk de voorbereiding gestart.

Klimaatbestendig watersysteem

De wateroverlast van 2016 en de droogte van de afgelopen drie jaar laten zien dat het huidige watersysteem kwetsbaar is voor extreme weersituaties. De problematiek van de droogte komt hierbij bovenop het probleem van de structurele verdroging van natuurgebieden. Het waterschap draagt bij aan een klimaatbestendig watersysteem dat goed functioneert in normale situaties en beter is voorbereid op extreem weer. De relatief hooggelegen Peelhorst is hierbij cruciaal. Een grote rol ligt hier ook bij bedrijven en inwoners in het werkgebied. Elke druppel water die niet wordt afgevoerd via de sloten en riolering helpt om de problemen met droogte te beperken.

Gezond en natuurlijk watersysteem

Het watersysteem wordt naast klimaatbestendig ook zo ingericht dat er meer verschillende planten en dieren kunnen leven (biodiversiteit). Om dit te realiseren werkt het waterschap samen met andere partijen zoals de provincie en gemeenten. Samen treffen zij maatregelen zoals het laten kronkelen van zo’n 100 km aan beken, aanleggen van ruim 200 km natuurvriendelijke oevers, maken van ongeveer 200 vispassages en bijdragen aan de realisatie van het natuurnetwerk. Volgens de Kaderrichtlijn Water (een Europese wet) moeten in 2027 al deze maatregelen gerealiseerd zijn.

Waterkwaliteit

Daarnaast moet de waterkwaliteit sterk worden verbeterd. In Oost-Brabant is het water in de sloten en beken te voedselrijk. Hierdoor komen er maar weinig bijzondere soorten planten en dieren voor. In samenwerking met Rijkswaterstaat, omliggende waterschappen, gemeenten en met de agrarische sector pakt waterschap Aa en Maas dit probleem aan. Hiervoor worden onder meer bij alle rioolwaterzuiveringsinstallaties maatregelen getroffen om het water extra te zuiveren. Het waterschap zet ook in op het extra zuiveren op medicijnresten en andere stoffen die niet in het oppervlaktewater thuis horen.

€ 100 miljoen per jaar

Bij elkaar opgeteld investeren we de komende jaren samen met andere partijen meer dan € 100 miljoen per jaar in het watersysteem van Oost-Brabant om alle doelen te realiseren. Maatregelen die nodig zijn om een prettige leefomgeving voor iedereen te behouden. Dit leidt tot een stijging van de waterschapslasten met enkele procenten per jaar.

Ontwerp waterbeheerplan in voorjaar ter inzage: inspraak mogelijk

In het waterbeheerplan staan de doelstellingen van het waterschap en wat wordt ondernomen om die doelen te halen. Het huidige waterbeheerplan loopt tot en met eind 2021. Het is wettelijk verplicht om elke zes jaar een nieuw waterbeheerplan op te stellen. We hebben nu een ontwerpplan gemaakt en besproken met partners voor de periode 2022-2027. In het voorjaar van 2021 ligt het plan ter inzage. In deze periode van zes weken kan iedereen laten weten of zijn of haar belangen en ideeën voor een beter watersysteem voldoende zijn meegenomen. Het ontwerp-WBP kan op verzoek worden toegezonden.

Figuur met maatregelen die nodig zijn voor een meer klimaatbestendig watersysteem.
Figuur met gewenste verhoging grondwaterpeil verspreid over het gebied van Aa en Maas.
Foto van de ozon-installatie waarmee op RWZI Aarle-Rixtel een proef is gedaan om medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen.