Samenwerken rode draad in bestuursakkoord: 'We hebben elkaar hard nodig'


28 mei 2019

Nu elke druppel telt is samenwerken belangrijker dan ooit. Samenwerking loopt dan ook als een rode draad door het nieuwe akkoord waarmee het bestuur van waterschap Aa en Maas de komende 4 jaar aan de slag gaat. Want: “De gevolgen van klimaatverandering kunnen we niet alleen oplossen.” In een interview vertellen twee bestuurders wat jij als agrariër de komende jaren gaat merken van dit nieuwe bestuursakkoord.

Beregeningsverbod

Peter Ketelaars en Peter van Dijk maken beiden deel uit van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas. Daarnaast hebben ze allebei een agrarisch bedrijf. Zij zien het nieuwe bestuursakkoord ‘Waterbewust samen werken met water’ als een goede basis om de komende jaren nog meer samen op te trekken met agrariërs.  Tijdens de droge zomer van 2018 werd maar weer eens duidelijk hoe belangrijk dat is.  “DANK U ALLEMAAL. Schrijf dat maar in kapitalen”, zegt Van Dijk. “Dankzij de inspanning van boeren afgelopen jaar is het gelukt om een beregeningsverbod te voorkomen. En door hun coöperatieve houding kunnen we de stuwen momenteel onnatuurlijk hoog laten staan. Daardoor kan er, ondanks de droogte, toch fatsoenlijk geteeld worden. Zoiets is alleen mogelijk als we samenwerken. ”

Stuwtjes

Ook komende jaren kunnen agrariërs zich aanmelden voor het plaatsen van een LOP- of knijpstuwtje. Het waterschap heeft een stimuleringsregeling voor boeren die zo’n stuwtje willen plaatsen. Met de LOP- en knijpstuwtjes kun je water vasthouden of inlaten. “Zo kunnen we het water in de haarvaten van ons watersysteem vasthouden. Dat zijn kansen die we moeten grijpen. Met  de extreme weersomstandigheden waar we mee te maken hebben is het stuurbaar maken van de stuwen essentieel”, zegt Peter Ketelaars. “De komende periode wordt ook veel geïnvesteerd in onderzoek naar het verbeteren van de structuur van grond waardoor water langer vastgehouden kan worden.  Dat gebeurt onder meer in Agroproeftuin de Peel”.

Peilgestuurde drainage

In het bestuursakkoord wordt  zo’n 1 miljoen euro gereserveerd voor het stimuleren van ondergrondse wateraanvoer en klimaatadaptieve drainage. Peter van Dijk: “Er komt een stimuleringsregeling om agrariërs gericht te helpen om over te stappen op peilgestuurde drainage waarmee water vastgehouden én indien nodig ook afgevoerd kan worden. Zo gaan we efficiënt gebruik maken van water.”

Doorstroming verbeteren

Veel inzet en menskracht van het waterschap gaat naar het op orde houden van het watersysteem en de waterketen. Grote projecten die komende jaren gaan spelen zijn het verbeteren van de doorstroming van het Peelkanaal, de Helenavaart, het kanaal van Deurne en het Defensiekanaal. Hierdoor kan er meer water vanuit de Maas het gebied instromen.  “We zetten samen met iedereen die grond bezit stevig in op waterconservering en het vergroten van de waterbeschikbaarheid voor natuur en agrarische ondernemers”, aldus Van Dijk. De Peelhorst krijgt hierbij de grootste prioriteit, als brongebied voor het stroomgebied van de Aa en de Raam.

Natuur is onvoorspelbaar

Van Dijk benadrukt dat we niet alle problemen rond extreme weersomstandigheden kunnen oplossen. “Als het niet gaat regenen , dan komt er een keer een einde aan onze creativiteit.  We kunnen niet alles oplossen, het blijft de natuur en die is onvoorspelbaar. Dat betekent dat we het water dat er nog is, moeten verdelen. Op plekken waar de schade het minst groot is stoppen we als eerste de watertoevoer.  Dat doet pijn, maar voor die keuzes staan we.”

De droogte heeft het wij-gevoel enorm gestimuleerd,  heeft Peter Ketelaars ervaren. “Toen bijzondere flora en fauna in gevaar kwam, hebben boeren geholpen om de schade te beperken. Dat moet ook wel. Wij zijn als waterschap maar met een beperkt aantal mensen, we kunnen dit niet alleen.”

Teelt volgt peil

“Aan ‘teelt volgt peil’ gaan we in ieder geval niet beginnen”, benadrukt Van Dijk, die zelf blauwe bessenteler is. “Ik teel blauwe bessen omdat ik daar veel verstand van hebt. Ik kan niet ineens overstappen op aardappelen. Als ondernemer moet je wel keuzes maken. In het bestuursakkoord hebben we opgenomen dat we meer en beter gaan grondwaterstanden gaan monitoren en die gegevens willen we via een app delen met boeren. Met de juiste informatie kun je beter keuzes maken.”

Algemeen bestuur

Het bestuursakkoord wordt 7 juni voorgelegd aan het algemeen bestuur (AB) van waterschap Aa en Maas. Als het AB instemt met het akkoord, dan is het definitief. Vanaf dat moment is het document hier te vinden.