Huizen verwarmen met warmte uit water heeft de toekomst


15 mei 2019

Waterschap Aa en Maas brengt samen met andere organisaties de komende jaren de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen of te koelen. Aquathermie, thermische energie uit water, is een bron van duurzame verwarming van huizen en andere gebouwen. Dinsdag 14 mei ondertekende het waterschap de Green Deal Aquathermie, samen met 35 andere partijen, afkomstig uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven.

Bij aquathermie wordt warmte en koude uit water gebruikt voor de energievoorziening. Het gaat om thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Met deze schone energie kunnen huizen en andere gebouwen duurzaam worden verwarmd. Aquathermie kan helpen bij de overgang naar aardgasvrije verwarming en zo bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie. Waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders hebben andere partijen zoals netbeheerders, warmtebedrijven en gebouweigenaren nodig om deze warmtebron nuttig te gebruiken. In de Green Deal vinden ze elkaar.

Opdoen en delen van kennis 
Het waterschap is in gesprek met verschillende initiatiefnemers waaronder gemeenten in Oost-Brabant voor het opstarten van (proef-)projecten op het gebied van thermische energie uit oppervlaktewater en uit de afvalwaterketen. Het opdoen en delen van kennis over de toepassingsmogelijkheden van aquathermie is bij deze initiatieven een belangrijke doelstelling.

Dijkgraaf Lambert Verheijen: “Waterschap Aa en Maas ziet zichzelf als koploper op het gebied van innovatie en energie. In het nieuwe bestuursakkoord komt onder meer de inzet op aquathermie dan ook expliciet naar voren. Wij willen graag vooraan staan in het verkennen van de mogelijkheden van aquathermie. Met de ondertekening van de Green Deal Aquathermie onderstrepen wij het belang van dit onderzoek”.

Potentie 
Uit landelijk onderzoek blijkt dat thermische energie uit oppervlaktewater in 40 procent van de warmtevraag in stedelijk gebied kan voorzien. De bron afvalwater levert daarvoor 15 procent. Aquathermie kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de verwarming van woningen en andere gebouwen en zo bijdragen aan de warmtetransitie.

Partijen Green Deal Aquathermie 
Ministerie EZK, Ministerie I&W, Ministerie BZK, Unie van Waterschappen, Vewin, NWB Bank, VNG, Deltares, KWR, STOWA, Erasmus Universiteit Rotterdam, waterschap Brabantse Delta, waterschap Aa en Maas, Brabant Water, provincie Fryslân, provincie Gelderland, provincie Zuid-Holland, Netbeheer Nederland,  Syntraal, IF Technology BV