Baggeren Leijgraaf voor goede doorstroom water


25 februari 2019

Waterschap Aa en Maas baggert op dit moment de Leijgraaf van gemaal Veluwe in Erp tot de stuw aan de Lage Burchtweg in Uden. Alleen de bodem wordt gebaggerd, zodat de taluds in tact blijven en de flora en fauna niet verstoord worden. De werkzaamheden duren tot 15 maart 2019. Het waterschap heeft met de aanliggende eigenaren afspraken gemaakt hoe er omgegaan wordt met de baggerspecie.

Onderhoud

baggeren-leijgraaf
Baggerwerkzaamheden Leijgraaf

Baggeren is een belangrijke vorm van het gebruikelijke onderhoud. Zonder baggeren slibben sloten en beken dicht. Daardoor kan er onvoldoende water aan- of afgevoerd worden, wat bij hevige regenval tot overstromingen kan leiden. Ook kan de waterkwaliteit verslechteren omdat er minder zuurstof aanwezig is. Vissterfte en stank kunnen dan bij aanhoudende warmte het gevolg zijn.

Vragen

Inwoners die vragen hebben over de baggerwerkzaamheden kunnen contact opnemen Gijs Kerkhof van waterschap Aa en Maas, via telefoonnummer 088 – 17 88 000.