Nadeelcompensatie aanvragen


Ook als wij ons werk rechtmatig (juist) uitvoeren, kan het voorkomen dat je schade lijdt. Bijvoorbeeld omdat de grond van je perceel natter wordt door werkzaamheden die we doen. Of omdat de waarde van je huis vermindert doordat we een dijk moeten verhogen. In zo’n geval kun je nadeelcompensatie aanvragen.

Voorwaarden voor nadeelcompensatie

Je kunt nadeelcompensatie aanvragen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De opgelopen schade is een gevolg van de rechtmatige taakuitoefening van het waterschap. Met andere woorden: we hebben ons werk gedaan en daarbij juist gehandeld.
  • Er is een duidelijk verband tussen ons werk en de schade.
  • De schade valt niet binnen het normale maatschappelijk- of ondernemingsrisico.
  • De schade betreft een beperkte groep burgers; andere burgers in een vergelijkbare positie hebben geen of minder schade ondervonden. Op grond van het zogeheten égalité-beginsel wordt enkel de onevenredige schade vergoed.
  • Je hebt nog geen andere vergoeding gekregen voor de schade, bijvoorbeeld van je verzekering.

Is de schade ontstaan doordat we onrechtmatig (onjuist) hebben gehandeld? Bekijk dan de pagina over het indienen van een schadeclaim.

Nadeelcompensatie digitaal aanvragen

Nadeelcompensatie kun je digitaal aanvragen door onderstaand schadeformulier in te vullen. Hiervoor heb je jouw DigiD nodig. De gegevens, zoals je adres, worden dan automatisch ingevuld. Een ander voordeel is dat je de status van jouw verzoek om nadeelcompensatie kunt volgen via het e-loket ‘Mijn Aa en Maas’. Je vindt ‘Mijn Aa en Maas’ rechts bovenaan de homepage van deze website.
Hier lees je meer over digitaal zaken doen met ons waterschap.

Dien je aanvraag in

Liever per post?

Je kunt een verzoek voor nadeelcompensatie ook per post indienen. Stuur je brief naar waterschap Aa en Maas, t.a.v. cluster juridische zaken, Antwoordnummer 10095, 5200 VB ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om nadeelcompensatie moet in ieder geval de volgende punten bevatten:

  • Je naam, adres en handtekening
  • Datum van je verzoek
  • Een omschrijving van de handeling of het besluit van het waterschap dat de schade heeft veroorzaakt (bijvoorbeeld het aanleggen van een dijk of het onder water zetten van een bergingsgebied)
  • Een duidelijke beschrijving van de schade
  • Eventuele foto’s of andere stukken waaruit de schade blijkt

Vergoeding en schade bij waterberging

Liggen je overstroomde percelen in een door het waterschap ingerichte waterbergingsgebied? Dan kun je gebruik maken van de regeling.

De behandeling van je aanvraag voor nadeelcompensatie

Na ontvangst van je aanvraag voor nadeelcompensatie krijg je een ontvangstbevestiging. Indien nodig vragen wij aanvullende gegevens bij je op.

Bekijk de verordening schadevergoeding

Vragen? We helpen je graag!