Watervergunning aanvragen of activiteit melden

Beschrijving

Wilt u een sloot dempen, een steiger of een duiker aanleggen? Een schuur bouwen of beplanting aanbrengen langs een oever of op een dijk? Gaat u grondwater gebruiken of bent u van plan om afvalwater te lozen op oppervlaktewater? Dan heeft u waarschijnlijk een vergunning nodig. In sommige gevallen volstaat een melding.

Doe de vergunningcheck

Wilt u weten of u een vergunning moet aanvragen of dat een melding volstaat? Via Omgevingsloket Online (OLO) controleert u zelf of u meldings- of vergunningsplichtig bent. U doet dit door de locatie en de voorgenomen werkzaamheden op te geven. Daarna kunt u de check doorlopen. Wij raden aan altijd eerst een vergunningcheck te doen.

Wanneer uit de vergunningcheck blijkt dat een vergunning nodig is, wordt aanbevolen om contact op te nemen met het waterschap. U kunt een afspraak maken voor een vooroverleg. U krijgt dan informatie over:

  • de gegevens die bij een aanvraag gevoegd moeten worden om uw aanvraag in behandeling te nemen;
  • de beperkingen/voorwaarden die van toepassing zijn voor uw locatie en voorgenomen werkzaamheden; 
  • de wijze waarop uw aanvraag getoetst wordt.

Dit vooroverleg vervangt de vergunning- of meldingsplicht niet.

Aanvragen watervergunning

Een watervergunning kunt u digitaal aanvragen via Omgevingsloket Online. Voor het digitaal aanvragen heeft u een digitale handtekening nodig. Particulieren ondertekenen met DigiD. Bedrijven gebruiken e-Herkenning voor ondertekening.

Eventueel kunt u hier ook een papieren formulier samenstellen, uitprinten en opsturen. De aanvraag dient u in bij de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden of rechtstreeks bij het waterschap.

Vooraf start werkzaamheden melden

Als u een vergunning krijgt voor uw activiteit, meldt u de start van uw activiteit minimaal vijf dagen van te voren bij het waterschap. Dit kan via het formulier start werkzaamheden vergunning.

Achteraf afronden werkzaamheden melden

Als de werkzaamheden klaar zijn, geef dit dan door aan het waterschap via het formulier einde werkzaamheden vergunning.

 

Melden van werkzaamheden rondom het water

Volstaat een melding? Meld dan minimaal vier weken vóór de start van de werkzaamheden wat u gaat doen bij het waterschap. U houdt zich daarbij aan de voorwaarden van de geldende regelgeving.

Waarom een watervergunning

Het verlenen van vergunningen draagt bij aan de (water)veiligheid van alle inwoners in ons stroomgebied. Hiermee voorkomt het waterschap dat oevers en dijken (waterkeringen) beschadigen en dat sloten verstopt raken en overstromen. Op basis van de landelijke Waterwet en onze eigen Keur beoordelen we uw vergunningsaanvraag.

Voorwaarden

Wel of geen eigenaar van de percelen?

Voor percelen die u niet (alleen) bezit, heeft u de privaatrechtelijke toestemming van de (mede) eigenaar nodig. Voor het uitvoeren van handelingen op percelen van waterschap Aa en Maas heeft u onze toestemming nodig. Voor deze privaatrechtelijke toestemming kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken & Inrichting via telefoonnummer: 073 – 615 82 13 of via e-mail: info@aaenmaas.nl ter attentie van grondzaken.

Afvalwater lozen

Het waterschap controleert directe lozingen op oppervlaktewater en zuiveringsinstallaties en verbindt hier regels aan. Voor groepen gelijksoortige bedrijven zijn gelden meestal de landelijk algemene regels. De formele vergunningplicht vervalt voor deze bedrijven. Zij kunnen meestal volstaan met het doen van een melding.

De Waterwet kent geen vergunningplicht meer voor indirecte lozingen. Dat zijn bijvoorbeeld lozingen op rioolstelsels, vuilwaterriolen, hemelwaterriolen en ontwateringstelsels. Voor indirecte lozingen is waterschap Aa en Maas voortaan adviseur.

Grondwateronttrekkingen

Wilt u grondwater uit de bodem halen voor bijvoorbeeld industriële doeleinden, beregening, een bodemsanering, een bronnering of een brandweerput? Dan heeft u daarvoor toestemming nodig van het waterschap. Is de industriële onttrekking groter dan 150.000 m³ per jaar, gaat het om een openbare drinkwatervoorziening of een bodemenergiesysteem dan heeft u toestemming nodig van de Provincie.

Overige wetgeving van toepassing?

Het kan zijn dat een watervergunning niet volstaat om aan alle formele vereisten voor de voorgenomen werkzaamheden te voldoen. Soms is ook een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Voor sommige activiteiten kan ook een meldingsplicht voortvloeien uit andere relevante wetgeving zoals het Activiteitenbesluit, het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah), het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) of het besluit bodemkwaliteit.

Ook hiervoor gaat u naar http://www.omgevingsloket.nl

Aanpak

Vergunning aanvragen?

Een aanvraag Watervergunning kan alleen in behandeling worden genomen als deze ondertekend is.

Als u de aanvraag indient via het omgevingsloket kunt u deze ondertekenen met DigiD of e-herkenning. Het waterschap beoordeelt of de gevraagde vergunning kan worden verleend. Nadat een watervergunning is verleend, geldt een bezwaartermijn van zes weken.

Papieren aanvragen kunnen wij alleen in behandeling nemen als je die hebt ondertekend. Wij verzoeken u daarom de aanvraag niet per e-mail, maar per post op te sturen.

Levertijd

Zowel voor de omgevingsvergunning als de watervergunning gelden twee termijnen waarbinnen het bevoegd gezag een beslissing moet nemen op de aanvraag:
• Voor eenvoudige aanvragen staat een beslistermijn van maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
• De doorlooptijd voor complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving is maximaal 6 maanden. Binnen de eerste acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

De inzage termijn voor de bezwaarprocedure is voor alle aanvragen zes weken. In totaal is de doorlooptijd veertien weken. Bij het doen van een melding hanteren we een doorlooptijd van vier weken.

Regelgeving

Aanvullende informatie

Waterwetloket

E-mail: info@aaenmaas.nl
Telefoonnummer : 073-615 83 33 (ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00)
Faxnummer: (073) 615 83 30
Postbus 5049 5201 GA 's-Hertogenbosch

Lees meer over

Voldoende water