Klacht over gedraging van bestuurders of ambtenaar

Beschrijving

Klachten,  meldingen of suggesties

We vinden het belangrijk dat u als burger tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. Ondanks alle zorg en aandacht kan het gebeuren dat er iets fout gaat of dat u van oordeel bent dat u beter geholpen had kunnen worden. Dat horen wij graag van u. Uw klacht, melding of suggestie  is een signaal en kan ons helpen de dienstverlening te verbeteren.

Waarover en hoe kunt u een klacht of melding indienen?       

Bejegening door een ambtenaar of bestuurder

Wanneer u vindt dat het waterschap of een van zijn bestuurders of medewerkers zich tegenover u niet correct heeft gedragen kunt u daarover een klacht indienen. Gebruik hiervoor bovenstaand formulier.

Overlast of hinderlijke situatie

Het kan ook zijn dat u  een gevaarlijke of hinderlijke situatie  onder onze aandacht wilt brengen, zodat die (tijdig) verholpen kan worden. Omgevallen bomen, wateroverlast, watervervuiling en maaiwerkzaamheden zijn daar voorbeelden van. Die meldt u via Calamiteiten: melden incident of klacht watersysteem

Voorwaarden

U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop een ambtenaar of een bestuurder zich in een bepaalde aangelegenheid tegen u of een ander heeft gedragen. Een schriftelijke klacht moet aan een aantal eisen voldoen:

  • op het moment van indiening van de klacht is er nog geen jaar verstreken na de gedraging; 
  • u moet uw naam en adres vermelden, de gedraging voldoende omschrijven, aangeven tegen wie de klacht wordt ingediend en/of de reden waarom de klager bezwaar heeft tegen de gedraging; 
  • het belang van de klager of het gewicht van de gedraging mag niet 'kennelijk onvoldoende' zijn; 
  • er stond voor de klager niet een andere mogelijkheid open om zijn klacht naar voren te brengen, via een klachtprocedure (bijv. bij een klachtencommissie), via bezwaar en beroep of via een andere gerechtelijke procedure.

De klachtenverordening waterschap Aa en Maas

De Klachtenverordening Waterschap Aa en Maas en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht zijn alleen bedoeld voor klachten over de wijze waarop Waterschap Aa en Maas zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover een burger heeft gedragen. Het kan daarbij gaan om een gedraging van een individuele medewerker of bestuurder maar ook van een afdeling waardoor u zich onheus behandeld voelt. Bijvoorbeeld als u na herhaaldelijk aandringen maar geen antwoord krijgt op uw vraag, bepaalde gemaakte afspraken niet door het waterschap worden nagekomen of als u het gevoel heeft van het kastje naar de muur te worden gestuurd.

De Klachtenverordening Waterschap Aa en Maas 2008 geldt dus niet voor het geval u het niet eens bent met een bepaalde beslissing van het waterschapsbestuur of het beleid van het waterschap. U kunt dan een bezwaarschrift indienen of gebruik maken van geboden inspraakmogelijkheden.

 

Aanpak

Het indienen van een klacht

Een klacht kan worden ingediend, uiterlijk een jaar nadat het voorval waarop de klacht betrekking heeft plaatsvond. Als het voorval waartegen u een klacht indient zich langer dan een jaar geleden heeft voorgedaan, wordt uw klacht niet in behandeling genomen. U kunt uw klacht telefonisch of schriftelijk indienen.

Telefonisch

U kunt uw klacht mondeling aan de klachtencoördinator doorgeven. In dat geval belt u 088 - 17 88 000 . U kunt vragen naar de klachtencoördinator mevrouw A. van de Oever. Mondelinge klachten worden vaak ingediend bij situaties waarbij het geven van opheldering of een verontschuldiging vaak voldoende is. Als tijdens het gesprek blijkt dat het om een ingewikkelde situatie gaat, wijst de klachtencoördinator u op de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen.

Schriftelijk of per email

Als u uw klacht schriftelijk wilt indienen kunt u een brief schrijven aan de klachtencoördinator. Gebruik hiervoor het klachtenformulier bovenaan deze pagina.Stuur dit naar info@aaenmaas.nl t.a.v. de klachtencoördinator of naar:

Waterschap Aa en Maas
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 5049
5201 GA ’s-Hertogenbosch

Na ontvangst van uw klacht stuurt de klachtencoördinator zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging. Hierna wordt de bestuurder of ambtenaar waartegen de klacht is ingediend op de hoogte gesteld.

Afhandelen van een klacht

De klachtencoördinator nodigt u en de bij de klacht betrokken medewerker(s), bestuurder(s) van het waterschap zo nodig uit voor een gesprek. In dat gesprek kunnen de beide partijen een mondelinge toelichting geven. U kunt, als u dat wilt, een adviseur meebrengen naar het gesprek. Van het gesprek wordt door de klachtencoördinator een verslag gemaakt.      

In principe moet het bestuur van het waterschap binnen acht weken nadat het de klacht  heeft ontvangen een standpunt hebben ingenomen. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met vier weken. Het besluit van het dagelijks bestuur wordt toegezonden aan de indiener van de klacht en de ambtenaar of bestuurder over wie de klacht gaat.       

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de uitkomst van de door u ingediende klacht, dan kunt u de Nationale ombudsman inschakelen.