Grondwateronttrekkingen

Beschrijving

Wilt u grondwater uit de bodem halen voor bijvoorbeeld industriële doeleinden, beregening, een bodemsanering, een bronnering of een brandweerput? Dan heeft u daarvoor toestemming nodig van het waterschap.

Is de industriële onttrekking groter dan 150.000 m³ per jaar, gaat het om een openbare drinkwatervoorziening of een bodemenergiesysteem dan heeft u toestemming nodig van de Provincie.

De regels zijn in het leven geroepen om de waterconservering voor drinkwaterwinning te waarborgen. Daarnaast houdt het waterschap toezicht op grondwateronttrekkingen om schade aan bos, natuur, landschap en landbouw te voorkomen.

 

Regelgeving

Beregening vanuit grondwater in beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000

Om grondwater te kunnen gebruiken voor beregening gelden onder andere de volgende regels:

 1. Voor het beregenen uit grondwater heeft men altijd een vergunning nodig;
 2. Er worden geen nieuwe vergunningen meer verleend voor beregening;
 3. Bestaande grondwateronttrekkingen mogen niet worden verplaatst, tenzij er een realisatie van overheidsplannen plaats vindt;
 4. Grasland mag niet worden beregend tussen 1 januari en 1 juni (dus in deze periode 24 uur 7 dagen in de week niet) en in de maanden juni en juli niet tussen 11.00 en 17.00 uur;

Onder grasland wordt verstaan: gras ten behoeve van beweiding en ruwvoerwinning en gras op sport- en recreatieterreinen.

 1. Grasland mag tussen 1 januari en 1 juni wel beregend worden binnen 48 uur na bemesting met dierlijke mest; 
 2. Een bestaande put mag vervangen worden mits deze binnen 50 meter van bestaande ingemeten locatie ligt. Deze nieuwe put moet dezelfde diepte of ondieper zijn als de oude put maar mag niet dieper zijn dan 80 meter beneden maaiveld; 
 3. Bij overdracht van eigendommen en/of bodemgebruik kan een vergunning overgaan op een rechtsopvolger. Dit kan ook betrekking hebben op een deel van de vergunning, waarbij echter elk deel van de vergunning minimaal moet bestaan uit een put, een inrichting en een pompcapaciteit van tenminste 11 m3 per uur.  Deze overdracht moet gemeld worden aan het waterschap. 
 4. Voor intensieve grondgebonden teelten is soms in het verleden een raamvergunning afgegeven. Hiermee is het mogelijk om 1x per jaar de putten te wisselen, dit moet voor 1 april gemeld zijn bij het waterschap. 
 5. Indien het extreem droog is wordt het verbod op het beregenen van grasland met grondwater, tijdelijk ingetrokken. (wel moet men nog steeds een geldige vergunning hebben). Hierbij geldt:
 • Als voor 22 mei een 5% situatie wordt bereikt zal voor de rest van de maand mei ontheffing van het beregeningsverbod worden verleend. U moet dan wel in het bezit van een vergunning zijn.
 • Als tussen 22 mei en 31 juli een 5% situatie wordt bereikt zal voor een periode van 10 dagen ontheffing worden verleend, waarbij tussen 2 perioden minimaal 20 dagen zit. (vanaf augustus tot eind van het jaar geldt er geen verbod. Wel moet men ook dan een vergunning hebben)

Beregening vanuit grondwater buiten beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000

Kijk hiervoor bij beregeningsbeleid

5% regeling

Indien de 5% regeling in werking treedt wordt dit direct bekend gemaakt op deze website. Daarna vindt publicatie via kranten plaats.

Regelgeving voor beregening vanuit oppervlaktewaterlichamen

Om oppervlaktewater te kunnen gebruiken voor beregening gelden onder andere de volgende regels:

1.Is een vergunning voor het beregenen uit oppervlaktewater verplicht of is er een meldplicht.
 a.    Buiten beschermingsgebied (*1):

 • Voor het onttrekken van minder dan 10 m3/uur is er geen meldplicht en is er geen vergunning nodig;
 • Voor het onttrekken van 10 m3/uur tot 30 m3/uur is er wel een meldplicht maar is geen vergunning nodig;
 • Voor het onttrekken van 30 m3/uur tot 70 m3/uur is er wel een meldplicht waarbij voorwaarden gesteld kunnen worden. Een watervergunning is niet nodig.

Voor het onttrekken van meer dan 70 m3/uur is een watervergunning verplicht.
 b.     Binnen beschermingsgebied zoals aangegeven op de keurkaarten.

 • Een watervergunning is altijd verplicht. 

2 .De beregening moet gestaakt worden indien de waterstand is gezakt beneden het peil van een der stuwen benedenstrooms de onttrekking.

Bronbemalingen

 • Een vergunning is nodig als de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 50.000 m³ per maand en/ of de onttrekking langer duurt dan 6 maanden.
 • Bij bronbemaling is minimalisatie van de grondwateronttrekking door het toepassen van aangepaste bouwtechnieken en zorgvuldige planning van de uitvoering van bouwwerkzaamheden een absolute noodzaak. Iedere aanvraag voor bronbemaling wordt hierop getoetst.
 • Wanneer een bronbemaling plaatsvindt in een beschermd gebied is de onttrekking altijd vergunningplichtig en moet 100% van het onttrokken water worden geretourneerd.
 • Bij onttrekkingen groter dan 0,5 miljoen m3 per jaar moet het onttrokken grondwater worden teruggebracht in de bodem. Bij onttrekkingen tussen de 0,2 en 0,5 miljoen m3 per jaar dient minimaal 50% worden teruggebracht in de bodem.
 • Nieuwe vergunningen voor permanente verlagingen van de grondwaterstand voor het droog houden van gebouwen en werken, worden niet verleend.

Saneringen

 • Een vergunning is nodig als de te onttrekken hoeveelheid meer bedraagt dan 20.000m3 per maand en/of langer duurt dan 30 maanden.
 • Een melding volstaat  als het gaat om een proef ten behoeve van een grondwatersanering, als deze kleiner is dan 50.000 m³ per maand en korter duurt dan 6 maanden.
 • Bij onttrekkingen groter dan 0,5 miljoen m3 per jaar moet het onttrokken grondwater worden teruggebracht in de bodem. Bij onttrekkingen tussen 0,2 en 0,5 miljoen m3 per jaar moet minimaal 50% worden teruggebracht in de bodem
 • Wanneer de onttrekking plaats vindt in een beschermd gebied is de onttrekking vergunningplichtig en moet 100% van het water worden geretourneerd.

Let op! Met de inwerkingtreding van de Waterwet is het voor alle grondwateronttrekkingen verplicht om de onttrokken hoeveelheid grondwater of geïnfiltreerd water met een nauwkeurigheid van maximaal 5% afwijking te meten. Uiterlijk op 31 januari van elk jaar moet u dit opgeven bij het waterschap.

Industriële onttrekkingen kleiner dan 150.000 m³ per jaar

 •  Bij de vraag naar grondwateronttrekkingen door toenemende bedrijvigheid wordt van de bedrijven gevraagd zo veel mogelijk alternatieven in te zetten, zoals de inzet van oppervlaktewater of hergebruik van afvalwater.
   Industriële onttrekkingen die niet onder een vrijstelling vallen (zie hierna) zijn vergunningplichtig. Uitbreidingsmogelijkheden voor grondwateronttrekkingen door bedrijven kunnen als volgt worden samengevat: 
 • Voor bedrijven/onttrekkingen voor andere doeleinden dan menselijke consumptie geldt dat die zijn gelegen binnen de bebouwde kom en sprake moet zijn van wateroverlast. 
 • Uit de aanvraag moet blijken dat grondwater noodzakelijk is. Indien binnen drie jaar na vergunningverlening geen gebruik is gemaakt van de vergunning, of een belangrijk deel hiervan, dan zal de vergunning hierop worden aangepast of ingetrokken; 
 • Het grondwater wordt gebruikt, of mede gebruikt, voor menselijke consumptie;
  • De putten mogen een maximale diepte hebben tot in watervoerend pakket 1b. Daar waar de pakketten 1a en 1b niet aanwezig zijn of ondieper liggen dan 80 meter, mag worden uitgeweken naar Wp 2a. Daar waar geen scheidende laag aanwezig is geldt een maximale diepte van 80 meter; 
 • De totale grondwateronttrekking in Noord-Brabant door waterleidingbedrijven en industriële onttrekkers mag maximaal 268 miljoen m3 bedragen (onttrekking 2007 +10%). Indien de gestelde grenswaarde wordt bereikt zullen geen uitbreidingen meer

Brandblusvoorzieningen

Brandblusvoorzieningen zijn vergunningplichtig als de brandblusvoorziening niet valt onder de algemene regel voor brandblusvoorzieningen, bijvoorbeeld omdat een grotere diepte wenselijk gevonden wordt dan in de algemene regel is toegestaan. Op dat moment wordt primair getoetst in hoeverre brandblusvoorziening daadwerkelijk in afwijking van de algemene regels aangelegd moet worden om te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 en andere regelgeving op het gebied van brandveiligheid en brandweerzorg. Daarnaast wordt ook bezien in hoeverre extra waarborgen nodig zijn ten behoeve van de bescherming van de grondwaterkwaliteit. In de vergunning worden verder in beginsel basisvoorwaarden van dezelfde aard opgenomen als in de algemene regels. worden toegestaan.

Vrijstelling vergunningplicht

U krijgt vrijstelling van de vergunningplicht als de onttrekkingscapaciteit  niet meer dan 10 m³ per uur bedraagt , buiten beschermd gebied ligt en niet dieper is dan 30 meter beneden maaiveld. 

Aanvullende informatie

Waterwetloket

E-mail: info@aaenmaas.nl
Telefoonnummer : 073-615 83 33 (ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00)
Faxnummer: (073) 615 83 30
Postbus 5049 5201 GA 's-Hertogenbosch