De digitale watertoets: voor u van start gaat

U gaat zelf een watertoets uitvoeren voor de waterparagraaf? Dan gaan we er vanuit dat u op de hoogte bent van het waterbeleid van waterschap, gemeente en provincie. Zie hiervoor de waterchecklist voor gemeenten .

Met behulp van de digitale watertoets kunt u:   

  • Voor kleine eenvoudige plannen de watertoets zelfstandig uitvoeren.
  • Direct een geautomatiseerde goedkeuring van de waterparagraaf krijgen. 

De digitale watertoets is niet bedoeld voor:

  • Het aanvragen van vergunningen. Ruimtelijke plannen waar een watercontract op van toepassing is. Die worden afgehandeld zoals het waterschap en een aantal gemeenten met elkaar hebben afgesproken in een Watercontract.       

Hoe werkt het?

Door middel van een aantal vragen (ook met betrekking tot kaartmateriaal) bepaalt de digitale watertoets via welke procedure uw ruimtelijk plan moet worden getoetst. Er zijn drie procedures.

1.      Procedure geen waterschapsbelang

Alleen de interne functie van een gebouw verandert. Hierbij is geen sprake van een verhardingstoename of -afkoppeling van afstromend hemelwater. Mogelijk veranderen wel de vrijkomende afvalwaterstromen.

Voor indirecte lozingen op het oppervlaktewater (riool) is de gemeente of de provincie het bevoegd gezag. Rechtstreekse lozingen moet u afstemmen met het waterschap. Uw plan komt dan, ongeacht de grootte, altijd in de normale procedure terecht.

Na het doorlopen van de digitale watertoets krijgt u: een pdf-document. In het document bevestigen we dat er geen waterschapsbelang is.

2.      Korte procedure (kleine eenvoudige plannen)

Het plan is klein en qua water eenvoudig van opzet. De verhardingstoename bedraagt minder dan 2.000 m2. Bij deze procedure blijkt of u uw plan nader met ons moet afstemmen.

Zo niet, dan ontvangt u een gestandaardiseerde waterparagraaf via de mail. U kunt deze na een aantal kleine aanpassingen in het bestemmingsplan opnemen. De onderdelen hemel-/afval- en grondwater vult u aan of maakt u op maat. Daarna is de waterparagraaf in principe af. Een zelfgeschreven waterparagraaf is ook toegestaan.

Is er wel nadere afstemming met het waterschap nodig, dan krijgt uw plan de status van een klein, complex plan. U moet dan de normale procedure doorlopen.

3.      Normale procedure (kleine complexe en grote plannen)

Voor kleine complexe en grote plannen geldt de normale procedure. De verhardingstoename bedraagt 2.000 m2 of meer. Dit is altijd maatwerk. U neemt hiervoor contact op met het waterschap.

De procedure vormt een basishandleiding voor de omgang met water in uw plan. Per specifiek thema geven we een richtlijn. Ook ziet u over welk waterthema u contact met ons moet opnemen. Na doorlopen van de digitale watertoets krijgt u een tekst. Die vormt een handleiding voor alle in een ruimtelijk plan voorkomende waterthema’s. De tekst kan als richtlijn dienen voor een waterparagraaf. Een eigen waterparagraaf is ook toegestaan.