Slootonderhoud

Sloten zorgen voor de aan- en afvoer van water. Zij moeten daarom in goede staat zijn. Heeft u een sloot in eigendom of grenst u met een perceel aan een sloot of beek, dan heeft u ook een rol bij het onderhoud van de sloot. Op deze pagina kunt u lezen wat het waterschap doet en wat van u wordt verwacht.
Maaikraan in veld

Sloten die het waterschap onderhoudt

Het waterschap maait en baggert de belangrijkste sloten en beken. Om dit onderhoud uit te kunnen voeren, ligt aan beide zijden van de sloot een zogenaamde beschermingszone. Deze beschermingszone is meestal 5 meter breed. 

De belangrijkste sloten en beken worden onderhouden door het waterschap. Dit nomen we A-waterlopen. In de legger kunt u nazoeken waar de A-waterlopen en de beschermingszones liggen. 

Bent u eigenaar van een perceel dat grenst aan een A-waterloop? Dan is het uw taak om:

Groenprocedure

Soms komen we langs de sloten en beken bomen en struiken tegen die te groot zijn geworden en het onderhoud hinderen. Dan vragen we de eigenaren van de grond om die bomen en struiken te snoeien of weg te halen. Zij krijgen een brief met een foto van de situatie, zodat ze in de winter (als de bomen en struiken kaal zijn) actie kunnen ondernemen. Dit noemen we de groenprocedure.

Bekijk veelgestelde vragen en antwoorden omtrent de groenprocedure onderaan deze pagina.  

Toekomstbestendig onderhoud

Als aangrenzende grondeigenaar heeft u een belangrijke rol bij het slootonderhoud van het waterschap. U heeft ook te maken met beperkingen in de beschermingszone. Het slootonderhoud en de wijze waarop wij dat uitvoeren, willen wij zo goed mogelijk met u afstemmen. Daarom gaan wij met u in gesprek. Dat kunnen we niet met iedereen tegelijk. We trekken daar de komende jaren voor uit. Lees hier meer over 'Toekomstbestendig onderhoud'.

Slootonderhoud door u

Grenst uw perceel aan een sloot die niet door het waterschap wordt onderhouden? Dan bent u vaak zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. De waterlopen die door de aangrenzende grondeigenaren moeten worden onderhouden noemen we B-waterlopen. Wie onderhoudsplichtig is, kunt u nazoeken in de legger.

Onderhoudtips

Onder goed slootonderhoud verstaan we:

  • De sloot baggeren om  de voorgeschreven diepte en breedte te houden;
  • Het verwijderen van (overtollige) waterplanten;
  • Het verwijderen van drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken, gezonken voorwerpen en overige zaken die de aan- en afvoer en berging van water hinderen;
  • Het schoonhouden van duikers en andere constructies die bedoeld zijn om wateren met elkaar te verbinden;
  • Herstellen van oevers. 

Jaarlijkse controle op het onderhoud: de schouw

Elk jaar controleren we de sloten die water aan- en afvoeren en die we niet zelf onderhouden. Wij kunnen u, als onderhoudsplichtige, hier ieder moment van het jaar op aanspreken mocht dat nodig zijn. Meer informatie hierover vindt u op de pagina van de schouw

Voorkom vervuiling

Speciale aandacht vragen we voor het voorkomen van vervuiling van sloten, bijvoorbeeld met gewasbeschermingsmiddelen. Klik hier voor meer informatie over goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.  

Bekijk alle vragen en antwoorden omtrent de groenprocedure

10. Mijn buurman/de gemeente heeft ook overhangend hout. Doen jullie daar niets aan?

Iedere aanliggende eigenaar (ook een gemeente of andere instantie) wordt aangesproken en  aangeschreven als er sprake is van bomen of takken die een belemmering vormen voor het onderhoud.

01. Waarom krijg ik een brief?

Wij streven er naar om u eerst persoonlijk te spreken. Als dat niet lukt, sturen wij u een brief. Wij gaan er vanuit dat u het snoeiwerk uitvoert. Dan is het goed dat de afspraken op papier staan.

02. Ik ben niet de eigenaar van het perceel/Ik heb het perceel verkocht.

Is de brief niet voor u bedoeld? Stuurt u dan de brief terug naar het waterschap. Vermeld hierbij de reden van terugzending en, indien bekend, de naam en het adres van de (nieuwe) eigenaar.

03. Waarom moet ik snoeien?

Het kan zijn dat struiken of takken de doorgang van machines (bijvoorbeeld een kraan of tractor) hinderen. Of takken hangen te veel over de waterloop zodat onderhoud met kraan met maaikorf of met de boot wordt gehinderd. Ook als het onderhoud met de hand wordt uitgevoerd (bosmaaier), moet er een strook langs de waterloop bereikbaar zijn, vrij van overhangend hout.

04. Kan het waterschap niet voor mij snoeien?

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw groen, niet het waterschap.
Ik kan zelf niet zagen of snoeien. Wie kan ik het dan laten doen?
Neem contact op met een hovenier of aannemer in uw omgeving.

05. Hoeveel moet ik snoeien?

Tenzij anders aangegeven moet een strook van 5 meter breed en 4 meter hoog vrij zijn van overhangend hout.

06. Kan het niet later dan de aangegeven datum?

Nee, wij gaan er van uit dat u nog voldoende tijd heeft om het onderhoud uit te (laten) voeren. Bovendien is het najaar de beste tijd om te snoeien. In het voorjaar is snoeien niet wenselijk in verband met de aanwezige flora en fauna (bijvoorbeeld nesten van vogels).

07. Heb ik een kapvergunning nodig?

Voor snoeien hoeft u geen kapvergunning aan te vragen. Gaat u een boom vellen, dan kunt u via het Omgevingsloket checken of u een vergunning nodig heeft. De regels verschillen per gemeente. Overigens wordt er tegenwoordig niet meer gesproken van een ‘kapvergunning’. Sinds de invoering van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 is de term ‘kapvergunning’ vervangen door de term ‘omgevingsvergunning’, vaak met de aanvulling ‘voor de activiteit kappen’ of ‘vellen’.

08. Als ik een kapvergunning nodig heb en daarmee de gestelde termijn niet haal, houdt het waterschap hier rekening mee?

Het waterschap vindt het uiteraard belangrijk dat wet- en regelgeving in acht genomen wordt. Mocht deze situatie zich voordoen neemt u dan contact met ons op, dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

09. Hoe weet ik of ik het snoeiwerk goed heb uitgevoerd? Komt het waterschap kijken of ik voldoende heb gesnoeid?

Wij komen kort na de in de brief genoemde datum controleren. Wij vinden het fijn als u al eerder meldt dat het snoeiwerk is uitgevoerd. Desgewenst kunnen we eerder komen kijken.