Controle van particuliere waterlopen: de schouw

Voor een snelle waterafvoer met name in de winter is het belangrijk dat sloten gemaaid en goed onderhouden zijn. Eigenaren van een perceel langs het water zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. Het waterschap voert elk jaar de zogeheten schouw uit

 

De schouw vindt elk jaar plaats vanaf 15 november
Het waterschap controleert of het onderhoud in orde is. Dat betekent:
- begroeiing op taluds, bodem en dammen is gemaaid
- maaisel, planten, kroos, bladeren, voorwerpen zijn verwijderd
- geen afschuivingen van taluds en grondophopingen
- duikers zijn schoon en hersteld
- geen bestrijdingsmiddelen gebruik om begroeiing op taluds tegen te gaan

Veel gestelde vragen

Ik heb een foutieve aanschrijving gekregen.
Bent u geen eigenaar van het in de brief genoemde perceel? Stuurt u dan de brief terug naar het waterschap. Vermeld hierbij de reden van terugzending en, indien bekend, de naam en het adres van de (nieuwe) eigenaar.
Ik krijg een brief, maar ik heb mijn sloot wel schoongemaakt. Wat is er niet goed?
Er zijn drie mogelijke redenen dat u een brief heeft gekregen:
  1. De sloot is schoongemaakt tussen de schouwdatum (laatste woensdag van oktober) en het verzenden van de brief. U hoeft niks te doen en kunt rustig de herschouw afwachten.
  2. U denk dat uw sloot goed schoon is, maar tijdens de schouw is gebleken dat de werkzaamheden niet voldoende, of juist, zijn uitgevoerd.
  3. Er is een verkeerd perceel aangeschreven. Kadastrale gegevens zijn niet altijd actueel. Het kan voorkomen dat er, door bijvoorbeeld een verhuizing of verandering van eigenaar, een verkeerd adres wordt aangeschreven. We verzoeken u hierover contact op te nemen met het waterschap.
Ik krijg een brief, maar ik gebruik het land niet.
Het waterschap benadert voor het onderhoud van sloten altijd de aangrenzende eigenaar. Dit is niet altijd de gebruiker. Ook als u uw land verpacht, inclusief lasten en lusten, zal het waterschap tóch de eigenaar benaderen. De eigenaar is namelijk bekend bij het Kadaster en aansprakelijk voor het onderhoud. U moet ervoor zorgen dat de sloot wordt geschoond, waarbij u dit kunt afstemmen met uw pachter.
Wat moet ik precies schoonmaken?
In de brief wordt precies aangegeven bij elk perceel wat er aan onderhoud gedaan moet worden. Daarnaast ontvangt u per perceel een kaartje met de locatie van het perceel en een verduidelijking van de schoon te maken sloot.
Ik weet niet waar het aangegeven perceel ligt.
De locatie van het perceel staat aangegeven op een kaartje dat bij de brief is toegevoegd. Mocht de locatie nog niet duidelijk zijn voor u, neem dan contact op met uw districtskantoor.
Ik heb mijn perceel, waarvoor ik ben aangeschreven, verkocht, dan ben ik toch niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud?
Als de overdracht en het passeren van de akte op het Kadaster voor de schouwdatum hebben plaatsgevonden, dan is de nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor het schoonmaken van de sloot. We vragen u de schouwbrief naar ons terug te sturen, met vermelding van de naam en het adres van de nieuwe eigenaar en de reden van terugzending.
Als u op de schouwdatum nog eigenaar was van het perceel, dan bent u verantwoordelijk voor het onderhoud.
Ik ben verhuisd, dan ben ik toch niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud?
Wanneer u op de schouwdatum nog eigenaar was van het perceel, dan bent u verantwoordelijk voor het onderhoud.
Mijn buurman en ik maken om de beurt de sloot schoon. Mijn buurman is dit jaar aan de beurt. Dan is een schone sloot toch zijn verantwoordelijkheid?
U moet dit zelf met uw buurman oplossen, het waterschap staat hier buiten. De eigenaar van een perceel grenzend aan een sloot is en blijft verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor de onderhoudsverplichting.
De gemeente maakt altijd de sloot schoon, dan hoef ik toch niks te doen?
De eigenaren van beide aangrenzende percelen zijn onderhoudsplichtig. Zowel de gemeente als u dus. De eigenaren zijn ieder verantwoordelijk voor de halve breedte van de sloot.
Advies: probeert u het onderhoud tijdig met de gemeente te regelen.
Mijn perceel loopt tot aan de insteek. De gemeente/buurman is volledig eigenaar van de aanliggende sloot. Dan hoef ik hem toch niet schoon te maken?
Ook als u geen eigenaar bent van de sloot dan blijft u verantwoordelijk. Beide aangrenzende eigenaren zijn namelijk onderhoudsplichtig. Alleen indien uw perceelgrens meer dan 0,5 meter van de insteek van de waterloop ligt, ligt de onderhoudsplicht volledig bij de eigenaar van de sloot.
Kan de sloot niet van de schouw af?
Als u liever het onderhoud op een ander moment uitvoert, u van mening bent dat dit de waterhuishoudkundige functie van de sloot niet in gevaar brengt en alle bovenstrooms gelegen andere aanliggende eigenaren vinden dat ook, dan kunt u gezamenlijk schriftelijk aan het waterschap vragen of deze sloot van de schouw af kan. Het waterschap zal dan opnieuw beoordelen of de sloot op de schouw moet blijven of van de schouw af kan. Een dergelijk verzoek moet uiterlijk 1 september zijn ingediend.
Waarom heb ik vooraf geen bericht gekregen? Dan had ik op tijd de sloot kunnen schoonmaken.
U bent zelf verantwoordelijk voor een schone sloot gedurende het hele jaar. Voor de volledigheid wordt de jaarlijkse schouw aangekondigd in huis-aan-huiskranten in het gehele beheersgebied van het waterschap.
Kan ik geen uitstel krijgen want ik heb nog gewassen op het land staan en wil geen schade rijden.
Nee, uitstel is niet mogelijk. Voor inzaai had u rekening kunnen houden met uw onderhoudsplicht. Door inzet van smalspoor materiaal of door handmatig onderhoud kunt u schade nu voorkomen. 
Ik kan de sloot niet schoonmaken, want het is veel te nat op het land voor het materieel.
De sloot zal onder alle omstandigheden toch schoongemaakt moeten worden. De aan- en afvoer van water en de waterberging mag niet belemmerd worden door begroeiing, obstakels e.d.
Als u de sloot niet schoonmaakt, gaat het waterschap dit doen op uw kosten. Houdt u er in dat geval rekening mee dat de kosten voor het schoonmaken vermeerderd worden met administratieve kosten en kosten voor toezicht.
Advies: u kunt een loonbedrijf opdracht geven de sloot voor u schoon te maken.
Ik wil graag dat het waterschap de sloot voor mij schoonmaakt.
Het onderhoud is uw wettelijke taak. Het waterschap is geen aannemer. Als bij de herschouw wordt geconstateerd dat de sloot nog niet (goed) is schoongemaakt, gaat het waterschap dit doen, op kosten van de eigenaar. De kosten worden vermeerderd met administratieve kosten en kosten voor toezicht. Indien u binnen een termijn van 3 jaar op 15 november opnieuw niet voldoende aan de onderhoudsplicht heeft voldaan, krijgt u bovendien een boete (schikking) van minimaal € 250,- opgelegd.
Advies: u kunt een loonbedrijf opdracht geven de sloot voor u schoon te maken.
Ik heb een deelperceel, maar wat is dat eigenlijk?
Het nummer van het kadastrale perceel eindigt op een D met 4 getallen erachter. Dit betekent dat u eigenaar bent van een gedeelte van het vermelde kadastrale perceel. Bij het waterschap is niet bekend welk deel van het perceel in uw bezit is. Alle eigenaren die in het bezit zijn van een gedeelte van een kadastraal perceel krijgen een aanschrijving voor de schouw. Na verloop van tijd gaat het Kadaster de nieuwe eigendomssituatie van het perceel inmeten met toekenning van nieuwe kadastrale nummers. Iedere eigenaar krijgt dan voor zijn gedeelte een nieuw nummer toegewezen.
In de ruilverkaveling is het perceel overgegaan naar een andere eigenaar/gebruiker.
Wij verzoeken u de aanschrijvingsbrief terug te sturen naar het waterschap, met vermelding van de eigenaar/gebruiker en de reden van terugzending.