Schouw

Voor een snelle waterafvoer, met name in de winter, is het belangrijk dat sloten gemaaid en goed onderhouden zijn. Een deel van de sloten, de zogenaamde B-watergangen, wordt onderhouden door de eigenaren van het perceel langs het water. De eigenaar is hiervoor verantwoordelijk. Elk jaar controleert het waterschap of dit onderhoud goed en volledig is uitgevoerd. Dit heet de schouw.

Tot 2018 vond de schouw elk jaar plaats vanaf 15 november. Dat is veranderd. De reden hiervoor is dat er in deze periode nog gewassen op het land kunnen staan. Aanliggende eigenaren hebben het onderhoud van de waterlopen (sloten en beken) daarom nog niet altijd uitgevoerd. Door de schouwdatum te verplaatsen, krijgen de eigenaren waar dit speelt meer tijd voor het slootonderhoud. Daarbij vinden wij het belangrijk dat we eigenaren die te maken hebben met twee waterschappen (De Dommel en Aa en Maas) niet confronteren met twee verschillende schouwdatums. Vandaar dat het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft besloten om de schouwdatum te verplaatsen van 15 november naar 1 januari.

Het waterschap controleert of het onderhoud in orde is. Dat betekent dat: 

  •  begroeiing op taluds, bodem en dammen zijn gemaaid;
  •  maaisel, planten, kroos, bladeren, voorwerpen zijn verwijderd;
  •  er geen afschuivingen van taluds en grondophopingen zijn;
  •  duikers schoon zijn en hersteld;
  •  geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt om begroeiing op taluds tegen te gaan.

 

Veel gestelde vragen

Ik ben verhuisd, dan ben ik toch niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloot?

Als u op de schouwdatum nog eigenaar was van het perceel, bent u nog verantwoordelijk voor het onderhoud.

 

Ik krijg een brief, maar ik heb mijn sloot wel schoongemaakt. Wat is er niet goed?

Er zijn drie mogelijke redenen dat u een brief heeft gekregen:

  1. De sloot is schoongemaakt tussen de schouwdatum en het verzenden van de brief. U hoeft niks te doen en kunt rustig de herschouw afwachten.
  2. U denk dat uw sloot goed schoon is maar tijdens de schouw is gebleken dat de werkzaamheden niet voldoende, of niet goed, zijn uitgevoerd. Heeft u hier vragen over dan kunt u contact opnemen met het waterschap 088 – 17 88 000.
  3. Er is een verkeerd perceel aangeschreven. Kadastrale gegevens zijn niet altijd actueel. Het kan voorkomen dat er, door bijvoorbeeld een verhuizing of verandering van eigenaar, een verkeerd adres een brief krijgt. We verzoeken u hierover contact op te nemen met het waterschap. 
Ik krijg een brief, maar ik gebruik het land niet.

Het waterschap benadert voor het onderhoud van sloten altijd de aangrenzende eigenaar. Dit is niet altijd de gebruiker. Ook als u uw land verpacht, inclusief lasten en lusten, benadert het waterschap tóch de eigenaar. De eigenaar is namelijk bekend bij het Kadaster en verantwoordelijk voor het onderhoud. Het is aan u dit eventueel af te stemmen met uw pachter. 

Ik weet niet waar het aangegeven perceel ligt.

De locatie van het perceel staat aangegeven op een kaartje dat bij de brief is toegevoegd. Ook kunt u kijken op de website waarbij u zowel op als adres, postcode of perceelnummer de locatie precies kunt vinden. Mocht het nog niet duidelijk zijn,  neem dan contact op met het waterschap op 088 – 17 88 000. 

Wat moet ik precies schoonmaken?

Op de website, onder schouw, staat wat er van u verwacht wordt. Als u hier niet aan voldaan heeft tijdens de schouw, ontvangt u een brief waarin precies wordt aangegeven wat er aan onderhoud gedaan moet worden op uw perceel. Daarnaast ontvangt u bij de brief een kaartje met de locatie van het perceel en een verduidelijking van de schoon te maken sloot.

Ik heb mijn perceel, waarvoor ik ben aangeschreven, verkocht, dan ben ik toch niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud?

Als de overdracht van het perceel en het passeren van de akte op het Kadaster vóór de schouwdatum hebben plaatsgevonden, is de nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor het schoonmaken van de sloot. Wilt u in dit geval de schouwbrief naar ons terugsturen of even bellen met het waterschap op nummer 088 – 17 88 000. Graag de reden voor het terugsturen en de naam en het adres van de nieuwe eigenaar hierbij vermelden.  
Als u op de schouwdatum nog eigenaar was van het perceel, bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

Ik ben verhuisd, dan ben ik toch niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud?

Als u op de schouwdatum nog eigenaar was van het perceel, bent u nog verantwoordelijk voor het onderhoud.

Mijn buurman en ik maken om de beurt de sloot schoon. Mijn buurman is dit jaar aan de beurt. Dan is een schone sloot toch zijn verantwoordelijkheid?

Nee, dat is niet juist. Het waterschap houdt geen rekening met onderling gemaakte afspraken. Dit moet u zelf met uw buurman oplossen.  De eigenaar van een perceel grenzend aan een sloot is en blijft verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor de onderhoudsverplichting.

De gemeente, eigenaar van het aangrenzende perceel, maakt altijd de sloot schoon, dan hoef ik toch niks te doen?

De eigenaren van beide aangrenzende percelen zijn onderhoudsplichtig. Zowel de gemeente als u dus. De eigenaren zijn ieder verantwoordelijk voor de halve breedte van de sloot.
Advies: probeert u het onderhoud tijdig met de gemeente te regelen.

Mijn perceel loopt tot aan de insteek. De gemeente/buurman is volledig eigenaar van de aanliggende sloot. Dan hoef ik hem toch niet schoon te maken?

Ook als u geen eigenaar bent van de sloot, bent u verantwoordelijk. Beide aangrenzende eigenaren zijn namelijk onderhoudsplichtig. Alleen als uw perceelgrens meer dan 0,5 meter van de insteek van de waterloop ligt, ligt de onderhoudsplicht volledig bij de eigenaar van de sloot.

Kan de sloot niet van de schouw af?

Als u denkt dat uw sloot geen schouwsloot hoort te zijn, omdat deze de waterhuishoudkundige functie van de sloot niet in gevaar brengt en alle bovenstrooms gelegen andere aanliggende eigenaren vinden dat ook, dan kunt u gezamenlijk schriftelijk aan het waterschap vragen of deze sloot van de schouw af mag. Het waterschap bekijkt dan opnieuw of de sloot op de schouw moet blijven of van de schouw af kan. Een dergelijk verzoek moet uiterlijk begin juni zijn ingediend.

Waarom heb ik vooraf geen bericht gekregen? Dan had ik op tijd de sloot kunnen schoonmaken.

U bent zelf verantwoordelijk voor een schone sloot gedurende het hele jaar. Niet alleen in de schouwperiode. De regels hiervoor zijn te vinden in de Keur. Deze staat ook op onze website. Het waterschap is niet verplicht om u vooraf over de schouw te informeren maar kondigen deze wel aan in de dagbladen in het gehele beheergebied van het waterschap en versturen een persbericht.

Kan ik geen uitstel krijgen want ik heb nog gewassen op het land staan en wil geen schade rijden.

Nee, uitstel is niet mogelijk. Voor het inzaaien had u rekening kunnen houden met uw onderhoudsplicht. Deze geldt immers het hele jaar. Door inzet van smalspoor materiaal of door handmatig onderhoud kunt u schade nu voorkomen.

Ik kan de sloot niet schoonmaken, want het is veel te nat op het land voor het materieel.

De sloot moet onder alle omstandigheden schoongemaakt worden. De aan- en afvoer van water en de waterberging mag niet belemmerd worden door begroeiing, obstakels e.d. Dit is van groot belang voor de doorstroming. Juist in natte periodes.  
Als u de sloot niet schoonmaakt, doet het waterschap dit op uw kosten. Buiten de schoonmaakkosten worden ook administratieve kosten en kosten voor toezicht bij u in rekening gebracht. Advies: u kunt een loonbedrijf opdracht geven de sloot voor u schoon te maken.

Ik wil graag dat het waterschap de sloot voor mij schoonmaakt.

Het onderhoud van de sloot is uw verantwoordelijkheid. Het waterschap is geen aannemer. Als bij de herschouw wordt geconstateerd dat de sloot nog niet (goed) is schoongemaakt, laat het waterschap dit doen op kosten van de eigenaar. De kosten worden vermeerderd met administratieve kosten en kosten voor toezicht.

Advies: u kunt een loonbedrijf opdracht geven de sloot voor u schoon te maken.

Ik heb een deelperceel, maar wat is dat eigenlijk?

Een deelperceel is een perceel dat, voor een bepaalde tijd, meer eigenaren heeft. Bij het waterschap is niet bekend welk deel van het perceel in uw bezit is. Alle eigenaren die in het bezit zijn van een gedeelte van een kadastraal perceel krijgen daarom een aanschrijving voor de schouw.
Na verloop van tijd gaat het Kadaster de nieuwe eigendomssituatie van het perceel inmeten met toekenning van nieuwe kadastrale nummers. Iedere eigenaar krijgt dan voor zijn gedeelte een nieuw nummer toegewezen.

 

Waarom is vanaf 2018 de schouwdatum op 1 januari?

Tot 2018 vond de schouw elk jaar plaats vanaf 15 november. Dat is veranderd. De reden hiervoor is dat er in deze periode nog gewassen op het land kunnen staan. Aanliggende eigenaren hebben het onderhoud van de waterlopen (sloten en beken) daarom nog niet altijd uitgevoerd. Door de schouwdatum te verplaatsen, krijgen de eigenaren waar dit speelt meer tijd voor het slootonderhoud. Daarbij vinden wij het belangrijk dat we eigenaren die te maken hebben met twee waterschappen (De Dommel en Aa en Maas) niet confronteren met twee verschillende schouwdatums. Vandaar dat het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft besloten om de schouwdatum te verplaatsen van 15 november naar 1 januari.

 

In de ruilverkaveling is het perceel overgegaan naar een andere eigenaar/gebruiker.

Wij verzoeken u de aanschrijvingsbrief terug te sturen naar het waterschap of te bellen. Graag met vermelding van de eigenaar/gebruiker en de reden van terugzending.

 

Ik heb een verkeerde aanschrijving gekregen.

Bent u geen eigenaar van het in de brief genoemde perceel? Wilt u de brief dan terugsturen naar het waterschap of even bellen met het waterschap op nummer 088 – 17 88 000.  Graag aangeven over welk perceel het gaat en, indien bekend, de naam en het adres van de (nieuwe) eigenaar.