Regels voor grondbewerkingen en grondgebruik langs A-waterlopen

A-watergangen zijn de belangrijkste wateren van de regio die zorgen voor een goede waterhuishouding. Langs deze watergangen gelden wettelijke regels voor onder andere grondbewerkingen en het telen van gewassen. Deze regels zijn opgenomen in de Keur waterschap Aa en Maas 2015 en het Activiteitenbesluit milieubeheer en worden hierna toegelicht.

Regels Keur waterschap Aa en Maas 2015

Op basis van artikel 3.1 van de Keur is het verboden om zonder vergunning handelingen te verrichten in de beschermingszone van de waterloop. Artikel 3.1 luidt als volgt:

 In de algemene regels van de Keur zijn bepaalde handelingen vrijgesteld van de vergunningsplicht. Onder voorwaarden zijn bepaalde activiteiten dan toegestaan zonder dat je daarvoor een vergunning nodig hebt. Grondbewerkingen en eenjarige gewassen zijn zonder vergunning toegestaan als wordt voldaan aan algemene regel 23 van de Keur. Algemene regel 23 luidt als volgt:

Samengevat: In de meter vanaf de insteek mogen geen grondbewerkingen plaatsvinden die dieper zijn dan 15 cm. 

 

Regels Activiteitenbesluit milieubeheer

Op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, gelden teelt-, spuit- en mestvrije zones langs waterlopen. Deze regels zijn ter bescherming van de waterkwaliteit. Een teeltvrije zone betekent dat u een deel van de grond naast de waterlopen niet mag gebruiken voor het telen van gewassen. In een mestvrije zone mag u geen meststoffen toepassen. In spuitvrije zones mogen geen gewasbeschermingsmiddelen toegepast worden. Hieronder een overzicht van de verschillende zones voor de verschillende teelten.

 

Samengevat: Binnen de aangegeven afstanden vanaf de insteek van de waterloop mogen geen gewassen worden geteeld, noch bemestingen noch bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen worden uitgevoerd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leona van de Wiel van de afdeling Handhaving via (088) 17 88 000.